Hier vindt u alle ANBI informatie van de Protestantse gemeente te Den Burg  (11-2017)

Contactgegevens:  Protestantse Gemeente Den Burg-Texel Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg,
                               tel 0222-316686, e-mail: scriba.pkn.denburg@texel.com

                                                                                 Bestuurssamenstelling 2016                                                           
       
Kerkenraad
        Pastoraalwerker
        4 Ouderlingen
        Jeugdouderling
        Ouderling scriba
        4 ouderlingen kerkrentmeesters
        5 diakenen zie pagina diaconie.......

        Zij kiezen uit hun midden de voorzitter.
        Eén van de ouderling-kerkrentmeesters is penningmeester

        Het college van kerkrentmeesters
        4 ouderlingen kerkrentmeester
        3 kerkrentmeesters


Beleidsplan
(2015-2021)
Centraal staat dat we een gemeente van Geloof, Hoop en Liefde willen zijn. Binnen die visie willen we een gastvrije, open en laagdrempelige gemeente voor gemeenteleden en gasten zijn.
Het kerkenwerk zal zich niet beperken tot degene die lid van de kerkelijke gemeente zijn.
Waren we voorheen nog een verzorgende gemeente, inmiddels zijn we meer een ontmoetende gemeente.
Wij vinden het noodzakelijk een toekomstbestendige gemeente te zijn. Zowel binnen Den Burg als eilandelijk breed. We staan open voor verdere samenwerking met de andere protestantse gemeenten op Texel.
In dit kader staan we ook open voor competenties / werktijd van predikanten en pastoraal werkers met en van de andere protestantse gemeenten op Texel te delen. Daar waar samenwerking een meerwaarde kan hebben voor ons kerk-zijn, zullen we daar invulling aan geven.
Wij willen een gemeente zijn waar een ieder zich thuis kan voelen en waar we (thema-gewijs) in principe gedurende de hele week bij elkaar kunnen komen. Belangrijk aandachtspunt hierin is de jeugd en het jeugdwerk op Texel.
Binnen het geloofsdenken is veel diversiteit aan denken en doen. Onze kerk wil aan deze diversiteit ruimte bieden.
Wij willen enerzijds vasthouden aan de tradities vieren, leren en dienen die wij als waardevol ervaren en waarvan de eredienst een kern-onderdeel is en waarin pastoraat en diaconaat en het toerusten en vormen van jong en oud, en dus het geloofsgesprek, onmisbaar zijn. Anderzijds voelen wij de noodzaak om te zoeken naar nieuwere vormen en willen we ruimte bieden voor nieuwe ideeën en initiatieven. Een goede mix hiervan is een vereiste voor het voortbestaan van onze gemeente voor nu en de toekomst.

Het volledige beleidsplan vindt u hier……..

Beloningsbeleid
De regeling arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk is van toepassing http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx

Doelstelling
We willen een kerk van nu en voor de toekomst zijn. Dat betekent kort gezegd een kerkgemeente die in haar geloof vasthoudt aan waardevolle tradities maar ook oog heeft voor de maatschappij om haar heen en daar invulling aan wil geven. We willen met nieuwe activiteiten een kerk-naar-buiten zijn waar diverse doelgroepen zich thuis kunnen voelen, zonder dat ze zich perse binden aan de kerk.
We willen ons met name inzetten voor de jeugd op Texel, al dan niet kerkgebonden, opdat wij met ons Geloof ook hen een thuis kunnen bieden.

Jaarverslag 2015

De kerkenraad bestond uit 14 leden verdeeld over 4 ouderlingen, 5 diakenen, 7 kerkrentmeesters (waarvan 3 geen kerkenraadslid), een scriba. Wij werden ondersteund door een consulent en  kerkelijk werker. 
De voorzitter van de kerkenraad was een kerkrentmeesters
Naast de gebruikelijke besluiten zoals vaststelling collecterooster, begrotingen, jaarrekeningen en vergaderschema  zijn de volgende besluit genomen. Deze zijn hieronder aangegeven.

 Werving predikant
Dit was ook het jaar om het beleidsplan te actualiseren. Het vorige jaar hadden we een profielschets voor de nieuwe predikant vastgesteld. Daarnaast is het vooruitlopend op de procedure van de beroepingscommissie belangrijk om het beleidsplan te actualiseren. Hieraan is een aantal sessies gewijd, hetgeen geresulteerd heeft in vaststelling van het beleidsplan. Deze is ook op deze website in te zien. Aansluitend is ook akkoord gegaan met het takenpakket voor de nieuwe predikant.
- Het te koop staan van de pastorie Wilhelminalaan in relatie tot de aanvraag  van de solvabiliteitsverklaring voor het beroepen van een nieuwe predikant doet ons besluit om een deel van de opbrengst van de verkoop van de pastorie in te zetten voor ‘impuls pastoraat’. Het gaat om € 20.000,= gedurende vijf jaren.
- Het werven van de nieuwe predikant start met het vragen van een solvabiliteitsverklaring. Hiertoe wordt een beleidsgestuurde begroting opgesteld, opdat de begrotingsvoorstellen aansluiten bij het beleidsplan.

 Pastoraat
Er wordt speciaal een commissie voor werving ambtsdragers ingesteld. De onderbezetting bij het Ouderlingenberaad is verontrustend. Zij kunnen niet het gewenste aanbod aan gemeenteleden leveren.
- Op advies van het Ouderlingenberaad wordt er voor gekozen sommige zondagen twee boeketten bloemen aan gemeenteleven uit te delen. Op advies van ditzelfde beraad wordt weer een bezinningsmoment in de kerkenraadsvergaderingen ingelast. De ouderlingen en predikant bereiden dit onderdeel voor. Het wordt als zeer plezierig ervaren dat we op deze wijze de vergaderingen weer starten.
- We hechten er waarde aan om de oude paarskaars te schenken aan een gemeentelid die het naar de mening van de kerkenraad verdient om deze geste van de gemeente te ontvangen. Veelal omdat ze een zwaar verlies hebben geleden. Ook dit jaar is de paarskaars aan een gemeentelid geschonken, die dat zeer heeft gewaardeerd.
- Aandachtspunt zijn de huisvieringen van de Texelse Rede, wat zijn de toekomstmogelijkheden en hoe actief moeten we als kerk hierop inspelen?
- Er wordt een oproep in het kerkblad gedaan dat gemeenteleden de zondagsbrief digitaal kunnen ontvangen. Hiermee hopen we een groter bereik te krijgen om onze informatie mee te delen. Nu vindt dat via het kerkblad plaats, maar de zondagsbrief is veel actueler omdat die een keer per week uitkomt. Hieraan is door een aantal personen gehoor gegeven; zij krijgen elke week de zondagsbrief.
- Een voorstel om een ‘Waddencommissie LRP’ in te stellen wordt niet overgenomen. In het LRP zijn om privacy redenen de gemeenten volledig van elkaar gescheiden en zolang er geen PKN Texel wordt gevormd zal dit ook zo blijven. In de praktijk blijkt dat diverse gebruikers hun deskundigheid reeds delen en onderling tips en trucks met elkaar uitwisselen. Er bestaat dus al een vorm van samenwerking.

Jeugdwerk
Het contract met JOP-Utrecht voor de jeugdwerker wordt met 1 jaar verlengd. De bevindingen over de jeugdwerker worden door de drie PKN Gemeenten op Texel gewaardeerd, waardoor tot dit besluit is gekomen. Ook past dit in de planning met betrekking tot het proces voor een nieuwe predikant, een proces dat ook binnenkort bij de twee andere PKN-gemeenten gaat spelen. De taken van jeugdwerk kunnen wellicht onderverdeeld worden bij een van de nieuwe predikanten op het eiland.
- Namens de twee andere PKN-gemeenten sturen we een compliment aan het jeugdwerk dat de Nacht (Z)onder Dak heeft georganiseerd. Het was een voortreffelijk verzorgde activiteit voor de jeugd van Texel.

Kerkgebouwen
In verband met de veiligheid wordt besloten met Pasen niet meer met een brandende Paaskaars te lopen. Besloten wordt dat deze op het podium aangestoken zal worden.
- Ondanks dat we graag verhuuropbrengsten willen, gaan we niet akkoord met verhuur van De Burght voor meubelverkoop. Dit vinden wij een commerciële activiteit die niet binnen de muren van de kerk thuishoort.

-
We hebben de kerk beschikbaar gesteld voor viering van 600 jaar stad. Het is een groot succes geweest en met behulp van Gelein Jansen wordt een complimentbrief in ‘historische taal’ opgesteld en verzonden aan het comité ‘600 jaar stad’.
- Voor de pastorie Wilhelminalaan wordt het energielabel aangevraagd. We komen niet hoog uit.
- De Burght wordt voor het najaarsevenement Struun gebruikt.

 

Kerkrentmeesters
Dit jaar volgt de heer Douwe Kooiker kerkrentmeester Bea Aalders op als penningmeester kerkrentmeester.

Erediensten
Uitgesproken wordt dat het belangrijk is dat elke zondag een vertegenwoordiging van alle colleges dienstdoend in de kerk aanwezig is. De praktijk is dat er soms verstek wordt gedaan, waardoor andere ambtsdragers er extra taken bij krijgen.
- In de voorheen jaarlijkse dienst met de Doopsgezinde Gemeente wordt weer nieuw leven geblazen. We vinden het wenselijk dat dit weer in ere wordt hersteld.
- Besloten is dat de orde van dienst van een rouwdienst in principe door de desbetreffende voorganger compleet aangeleverd kan worden bij drukker de heer van Strien, zodat er een mooi professionele orde van dienst wordt gemaakt.

Toekomst van de kerk
In december besluiten we akkoord te gaan met de offerte van VIND die we willen inhuren voor fondswerving. Zij krijgen de opdracht te onderzoeken of wensen en ideeën om te zetten zijn in plannen waarmee de kerk de toekomst in kan met ondersteuning van externe fondsen of andere geldstromen. Een toekomst waar de kerk een belangrijke rol blijft spelen in de maatschappij met een stabiele exploitatie.

 Financiële verantwoording 2015

Uitgaven

2015

 

Inkomsten

2015

gebouwen

25.936

 

gebouwen

15.042

predikantsplaats

50.985

 

rente

4.234

pastoraat & eredienst

5.169

 

levend geld

100.693

vergoedingen

5.198

     

beheer

8.479

     

bijdragen

10.167

     

batig saldo

14.035

     
 

119.969

   

119.969

 

Jaarverslag 2016 

De kerkenraad bestond uit 14 leden verdeeld over 4 ouderlingen, 5 diakenen, 7 kerkrentmeesters (waarvan 3 geen kerkenraadslid), een scriba. Wij werden ondersteund door een consulent en kerkelijk werker.
De voorzitter van de kerkenraad was een kerkrentmeesters
- Naast de gebruikelijke besluiten zoals vaststelling collecterooster, begrotingen, jaarrekeningen en vergaderschema  zijn de volgende besluit genomen. Deze zijn hieronder aangegeven.

 Nieuwe predikant
Hoogtepunt is het beroepen van een nieuwe predikant. Op advies van de beroepingscommissie wordt  besloten dat er voor 0,8 fte een predikant geworven kan worden. De solvabiliteitsverklaring wordt hiervoor aangepast aangevraagd en verkregen.
Op voordracht van de beroepingscommissie wordt dominee Wikke Huizing – de pastoraal werker – beroepen.

 

 Pastoraat
Het is wenselijk om in de consistoriekamer een ledenlijst te hebben om in te kunnen zien of een in de Texelse Courant gemeld overlijden om een gemeentelid gaat. In 99,9% van de situaties weten we als het om een gemeentelid gaat, maar om de 100% te halen is het wenselijk dit naslagwerk te hebben.
- De werkgroep ondersteuning Ouderlingenberaad is nog steeds actief, omdat de bezetting van ouderlingen nog steeds zorgwekkend is.

 Diaconie
Aan de hand van een concrete situatie wordt afgesproken dat incidentele / spontane verzoeken om diaconale hulp gemeld worden bij de diaconie die dan eilandelijk breed beoordeelt welke hulp geboden kan worden. De aanleiding was een situatie dat een niet kerkelijke organisatie hulpverlening bood en de hulp van de diaconie inriep.

 Jeugdwerk
Dit jaar nemen we afscheid van de eilandelijke jeugdwerker van JOP. Ze laat een goed testament achter, waarmee de drie PKN gemeenten verder kunnen.
- Den Burg neemt het initiatief om met de andere PKN gemeenten af te stemmen of we opnieuw een eilandelijk brede jeugdwerker – maar dan in eigen dienst – willen werven. Alle drie gemeenten zijn hiervan voorstander, maar er wordt een relatie gelegd met de beroeping van nieuw predikanten, zodat er nog niet daadwerkelijk wordt geworven.
- De Poortwachters gaan de zolder van de Schakel gebruiken voor hun jeugdactiviteiten. Deze ruimte is veel knusser dan een van de zalen in onze verenigingsgebouwen.

 Kerkgebouwen
De kerkrentmeesters hebben opdracht gegeven voor het uitwerken van een gefaseerde verbouwing van De Burght en De Poort waarbij uiting wordt gegeven aan de besluiten van de kerkenraad op basis van het eerder vastgestelde programma van eisen. Fase I, verbouwing van De Burght qua toilet- en keukenvoorziening en consistoriekamer kunnen gepresenteerd worden aan de kerkelijke gemeente.
- Fase II waarbij tevens vergaderruimten ed in De Burght zijn voorgesteld, wordt niet akkoord bevonden. Eerst zal bekeken worden welke aanpassingen in De Poort mogelijk en wenselijk zijn. Bovendien is gebleken dat het beter is een totaalvisie voor de toekomst van onze kerk en kerkgebouwen te hebben alvorens verbouwingsplannen te realiseren. Met een totaalvisie maken we meer kans op het verkrijgen van subsidies.
- Besloten wordt dat de twee laatste banken in De Poort weg worden gehaald. Inmiddels is er een bank is weggehaald aangezien hiermee voldoende loopruimte is ontstaan.
- We spreken af dat we in 2017 van kerk wisselen met Palmpasen en dat dat ritueel met een Palmpaas optocht gaat gebeuren.
- De pastorie Keesomlaan zal niet betrokken worden door de nieuwe predikant. Deze woning kan tijdelijk aangeboden worden aan gastpredikanten in onze of voor andere gemeenten.
- Ook in 2016 mag Struun voor haar najaarsevenement onze kerkgebouwen gebruiken.
- Er vindt overleg met de burgerlijke gemeente plaats over in hoeverre we kunnen meeliften met hun plannen voor herinrichting van Den Burg. Wens is dat De Burght letterlijk en figuurlijk meer in zicht komt.
- De Vrijgemaakte gemeente ‘De Morgenster’ geeft aan in 2017 graag De Poort voor haar erediensten te huren. We gaan hiermee akkoord.

Erediensten
De Countryrtailband zal op 5 oktober optreden in De Burght. In het kader van ’uur voor iedereen’ zal deze muziekgroep de hele dienst verzorgen. Het is een zeer indrukwekkende dienst met gemotiveerde geestelijke zangers.
- Afgesproken wordt geen combinatie-activiteiten te houden tijdens de diensten Laatste Zondag Kerkelijk jaar.

Samenwerking
We gaan akkoord met de samenwerkingsovereenkomst met de twee andere PKN-gemeenten.

Vergaderingen
Besloten wordt dat echtparen vanaf dit jaar zitting in de kerkenraad mogen hebben. Het is moeilijk om ambtsdragers te werven, zodat we deze restrictie schrappen. Dit besluit is niet beperkt tot duobanen.
- In december vindt de ontmoeting met de nieuwe burgemeester van Texel plaats. Dit is een inspirerende uitwisseling waarbij wederzijds uitgesproken wordt elkaar nodig te hebben.

 Financiële verantwoording 2016

Uitgaven

2016

 

Inkomsten

2016

gebouwen

23.393

 

gebouwen

20.855

predikantsplaats

53.219

 

rente

3.884

pastoraat & eredienst

2.944

 

levend geld

98.541

vergoedingen

5.080

     

beheer

9.055

     

bijdragen

6.597

     

batig saldo

22.992

     
 

123.280

   

123.280

 Begroting 2017

Uitgaven

2017

 

Inkomsten

2017

gebouwen

31.500

 

gebouwen

10.500

predikantsplaats

93.050

 

rente

4.000

pastoraat & eredienst

7.000

 

levend geld

74.750

vergoedingen

5.200

 

Overige inkomsten

62.200

beheer

13.900

     

bijdragen

11.100

     

 

   

te kort

10.300

 

161.750

   

161.750

Met ingang van januari 2017 is door de benoeming van Da. Wikke Huizing de in 2014 ontstane predikantsvacature voor 80% ingevuld. De predikant zal ook het beleid van kerk-naar-buiten vorm gaan helpen geven. Met de verkoopopbrengst van de pastorie aan de Wilhelminalaan zal gedurende vijf jaar de predikant door een pastoraal medewerker worden ondersteund om een impuls aan het pastoraat te geven. De professionele ondersteuning van het jeugdwerk wordt, samen met de Waddengemeente en de gemeente Waal, Koog en den Hoorn, opnieuw opgezet.
De uitbreiding van de sanitaire voorzieningen en het realiseren van een (koffie)keuken in 'De Burght' zal worden opgestart om meer service te kunnen bieden aan het stijgend aantal concerten en andere uitvoeringen. Tevens worden de mogelijkheden onderzocht om de kerkzaal van 'de Poort' meer multifunctioneel te maken.
Investeren in het energie neutraal maken van de gebouwen wordt voorbereid en zo mogelijk al gerealiseerd om de exploitatiekosten te beperken.
Alternatieve financieringsmogelijkheden voor het onderhoud van het monument 'De Burght' en het ontwikkelen van het kerk-naar-buiten beleid worden samen met bureau VIND uit de Koog ontwikkeld.