Hier vindt u alle ANBI informatie van de Protestantse gemeente te Den Burg  (02-2019)

Contactgegevens:  Protestantse Gemeente Den Burg-Texel Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg,
                               tel 0222-316686, e-mail: scriba.pkn.denburg@texel.com

                                                                                 Bestuurssamenstelling eind 2018     
       
Kerkenraad:      
        6 Ouderlingen
        Jeugdouderling
        Ouderling scriba
        5 ouderlingen kerkrentmeesters
        5 diakenen   zie pagina diaconie.......

        Zij kiezen uit hun midden de voorzitter.
        Eén van de ouderling-kerkrentmeesters is penningmeester

        Het college van kerkrentmeesters
        5 ouderlingen kerkrentmeester
        2 kerkrentmeesters


Beleidsplan
(2015-2021)
Centraal staat dat we een gemeente van Geloof, Hoop en Liefde willen zijn. Binnen die visie willen we een gastvrije, open en laagdrempelige gemeente voor gemeenteleden en gasten zijn.
Het kerkenwerk zal zich niet beperken tot degene die lid van de kerkelijke gemeente zijn.
Waren we voorheen nog een verzorgende gemeente, inmiddels zijn we meer een ontmoetende gemeente.
Wij vinden het noodzakelijk een toekomstbestendige gemeente te zijn. Zowel binnen Den Burg als eilandelijk breed. We staan open voor verdere samenwerking met de andere protestantse gemeenten op Texel.
In dit kader staan we ook open voor competenties / werktijd van predikanten en pastoraal werkers met en van de andere protestantse gemeenten op Texel te delen. Daar waar samenwerking een meerwaarde kan hebben voor ons kerk-zijn, zullen we daar invulling aan geven.
Wij willen een gemeente zijn waar een ieder zich thuis kan voelen en waar we (thema-gewijs) in principe gedurende de hele week bij elkaar kunnen komen. Belangrijk aandachtspunt hierin is de jeugd en het jeugdwerk op Texel.
Binnen het geloofsdenken is veel diversiteit aan denken en doen. Onze kerk wil aan deze diversiteit ruimte bieden.
Wij willen enerzijds vasthouden aan de tradities vieren, leren en dienen die wij als waardevol ervaren en waarvan de eredienst een kern-onderdeel is en waarin pastoraat en diaconaat en het toerusten en vormen van jong en oud, en dus het geloofsgesprek, onmisbaar zijn. Anderzijds voelen wij de noodzaak om te zoeken naar nieuwere vormen en willen we ruimte bieden voor nieuwe ideeën en initiatieven. Een goede mix hiervan is een vereiste voor het voortbestaan van onze gemeente voor nu en de toekomst.

Het volledige beleidsplan vindt u hier……..

Beloningsbeleid
De regeling arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk is van toepassing http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx

Doelstelling
We willen een kerk van nu en voor de toekomst zijn. Dat betekent kort gezegd een kerkgemeente die in haar geloof vasthoudt aan waardevolle tradities maar ook oog heeft voor de maatschappij om haar heen en daar invulling aan wil geven. We willen met nieuwe activiteiten een kerk-naar-buiten zijn waar diverse doelgroepen zich thuis kunnen voelen, zonder dat ze zich perse binden aan de kerk.
We willen ons met name inzetten voor de jeugd op Texel, al dan niet kerkgebonden, opdat wij met ons Geloof ook hen een thuis kunnen bieden.

Jaarverslag 2018 ANBI (2019 02 04)
De kerkenraad bestaat begin 2018 uit 17 leden verdeeld over 5 ouderlingen, 5 diakenen, 5 kerkrentmeesters, de predikant en een scriba.  Eind 2018 zijn we met 18 leden (6 ouderlingen). Een ouderling en een diaken hebben afscheid genomen. Er zijn een nieuwe diaken en twee ouderlingen bijgekomen. De voorzitter van de kerkenraad is een kerkrentmeesters.
In het college van kerkrentmeesters zitten nog 2 kerkrentmeesters die geen kerkenraadslid zijn.
Naast de gebruikelijke besluiten zoals vaststelling collecterooster, begrotingen, jaarrekeningen en vergaderschema heeft het volgende gespeeld.

Predikant
Eilandelijk breed mogen we in januari dominee C. de Jong voor de Waddengemeente verwelkomen. Hierdoor ontstaat weer een predikantensamenwerking met deze gemeente. Wikke Huizing blijft nog consulent voor Waal-Koog-Den Hoorn, die bezig zijn voor hun gemeente een predikant te beroepen.

In januari 2017 wordt Wikke Huizing als onze predikant bevestigd. Het is een prachtige dienst, waarin vele haar verwelkomen. Na ruim drie kwart jaar wordt een evaluatiegesprek gehouden: de uitkomst is van beide zijden zeer positief.

 

Jeugdwerk
Er is veel  met de andere twee PKN-gemeenten gesproken over het samen benoemen van een jeugdwerker. Uiteindelijk is het resultaat dat beide gemeenten afhaken. Reden om zelf deze procedure op te starten. De vacature wordt iets breder opgezet, namelijk pastoraal medewerker voor kind en gezin. Helaas lukt het niet om iemand aan te stellen. Inmiddels heeft de Waddengemeente laten weten, toch hierin samen op te trekken.

Kerkrentmeesters
Veel goed werk is verricht om onze gemeente Privacy-proof te krijgen. Protocollen zijn gemaakt, verklaringen zijn bedacht en er is goed gecommuniceerd met de gemeente om de verklaring ondertekend te krijgen. Zo krijgen we zicht op wiens naam en beeld we in kerkbladen en dergelijke mogen weergeven.
Besloten wordt de Eindejaarscollecte te veranderen in Dankdagcollecte. De praktijk is dat er veel collecten aan het einde van het jaar worden gehouden, terwijl het al een dure maand is.

Kerkgebouwen
Bureau VIND heeft vier opties voor “behoud van de kerk” voorgelegd, namelijk 1. Een kerk van geloof, hoop en liefde zonder ballast; 2. De open kerk; 3. Inzetten op behoud Religieus Erfgoed; 4. Inzetten op Religieus Erfgoed met hierop op de langere termijn samenwerking met de andere kerken op Texel. De kerkenraad kiest – gepolst bij de gemeenteleden – voor optie 3. In uitwerking op deze optie heeft VIND een projectplan voor verbouwing van De Burght (toilet- en keukenuitgiftevoorziening), verlichting, geluid en permanente tentoonstelling gemaakt. Dat dient voor het aanvragen van subsidies.

In het verlengde  van de keuze over het advies van VIND, wordt ook concreet over de gebouwen besloten. Aanvankelijk had de kerkenraad in juni een besluit genomen. Als gevolg van een inspraakreactie, bleek dat we eerst een voorgenomen besluit hadden moeten nemen dat voorgelegd moest worden aan de gemeente. We hebben dit gecorrigeerd door in september een extra gemeenteavond te houden waarin het voorgenomen besluit is toegelicht. Gehoord hebbende de geluiden uit de gemeente is die zelfde dag door de kerkenraad definitief besloten dat

·         De Poort afgestoten mag worden,

·         De Schakel aan het Programma van Eisen moet voldoen, hetzij via verbouwing hetzij via nieuwbouw,

·         Onderzocht wordt of De Schakel aan De Burght verbonden kan worden

·         Er geen vervangende ruimte voor erediensten hoeft te komen,

·         Er geen eigen pastorie hoeft te zijn.

 

Eind 2018 is gestart met het inventariseren van gebruiksmogelijkheden van De Poort om ons goed voor te bereiden op de onderhandelingen die ongetwijfeld komen gaan.
Gelijktijdig startte de burgerlijke gemeente met een onderzoek naar de kerktorens: hoe kan het eigendom en beheer worden verbeterd. Hierin werken we nu samen.

 Het verzoek van de organisatie van het cultuur evenement Struun om De Burght te mogen gebruiken, wordt afgewezen. De aard van de voorgenomen activiteit vinden we niet passend in het kerkgebouw.

Erediensten
We kiezen ervoor om de oude liedboeken en de zogenoemde blauwe mappen nog te houden. Voor diverse bijeenkomsten is het prettig hierover nog te kunnen beschikken.
Er is gesproken over de aanvangstijd. Besloten is dat deze 9.30 uur blijft.
Afgelopen jaar hebben er weer verschillende thematische diensten plaatsgevonden.
In de periode juli – oktober heeft de tentoonstelling “Vaar naar Diep Water’ in De Burght plaatsgevonden.

Classis
De classis wordt verruimd en er worden Ringen ingesteld. We bespreken de derde Consideratieronde en gaan met de voorstellen akkoord.

 Financiële verantwoording 2017

Uitgaven

2017

 

Inkomsten

2017

gebouwen

28.156

 

gebouwen

29.233

predikantsplaats

70.547

 

rente

1.574

pastoraat & eredienst

4.408

 

levend geld

95.568

vergoedingen

6.837

     

beheer

10.524

     

bijdragen

6.262

     

(batig) saldo

-358

     
 

126.375

   

126.375

 Begroting 2019

inkomsten     uitgaven  
kerkbalans + diversen  €     65.000   predikant + preekvoorziening +  €    97.600
reserve pastoraat  €     20.000   pastoraal medewerker    
collectes etc  €      8.650   vergoedingen  €     8.700
legaten (gemiddeld)  €      2.000   onderhoud gebouwen  €    35.800
bazaar, toren, kluitjes, etc  €     21.550   overig eredienst en pastoraat  €     5.800
saldo begraafplaats  €      4.000   verplichte afdrachten o.a. Quotum  €     7.200
verhuur gebouwen  €     23.000   beheer en administratie  €     9.500
rente  €      1.500   naar reserve onderhoud  €    12.000
uit reserve onderhoud  €      9.436   1e deel eigen bijdrage verbouwing  €    50.000
uit reserve verbouwing  €     65.000   voorbereiding verenigingsgebouw  €    15.000
geschonken vrijw. verg.  €      2.500   kosten begraafplaats  €     1.000
diversen  €         300      
subsidie monumentonderhoud  €      5.464      
inkomsten  €   228.400      
te kort  €     14.200      
     €   242.600       €  242.600

Met ingang van januari 2017 is door de benoeming van Da. Wikke Huizing de in 2014 ontstane predikantsvacature voor 80% ingevuld. De predikant zal ook het beleid van kerk-naar-buiten vorm gaan helpen geven. Met de verkoopopbrengst van de pastorie aan de Wilhelminalaan zal gedurende vijf jaar de predikant door een pastoraal medewerker worden ondersteund om een impuls aan het pastoraat te geven. De professionele ondersteuning van het jeugdwerk wordt opnieuw opgezet. Het is mogelijk dat de eerder genoemde pastoraal medewerker ook de de ondersteuning van het jeugdwerk op zich gaat nemen.
De uitbreiding van de sanitaire voorzieningen en het realiseren van een (koffie)keuken in 'De Burght' zijn opgestart om meer service te kunnen bieden aan het stijgend aantal concerten en andere uitvoeringen. Het aanhouden van twee kerkgebouwen is een kostbare zaak. Op de gemeenteavond van 23 mei 2018 is daar over gesproken met de gemeenteleden. Door het invullen van enquête hebben de gemeenteleden  aangegeven om door te willen gaan met het kerkgebouw 'de Burght' en verenigingsgebouw 'de Schakel'. Dat is zeker geen gemakkelijke beslissing geweest. In de kerkenraad vergadering van 13 juni 2018 heeft de kerkenraad gehoor gegeven aan bovenstaande wens en is besloten om het Poortcomplex af te stoten. 
Investeren in het energie neutraal maken van de gebouwen wordt voorbereid en zo mogelijk al gerealiseerd om de exploitatiekosten te beperken.
Alternatieve financieringsmogelijkheden voor het onderhoud van het monument 'De Burght' en het ontwikkelen van het kerk-naar-buiten beleid zijn samen met bureau VIND uit de Koog ontwikkeld. Dit bureau heeft tevens de opdracht gekregen om subsidies te verkrijgen bij diverse fondsen om een aantal verbeteringen  in uit te voeren 'de Burght'.