Hier vindt u alle ANBI informatie van de Protestantse gemeente te Den Burg  (03-2018)

Contactgegevens:  Protestantse Gemeente Den Burg-Texel Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg,
                               tel 0222-316686, e-mail: scriba.pkn.denburg@texel.com

                                                                                 Bestuurssamenstelling 2017     
       
Kerkenraad      
        5 Ouderlingen
        Jeugdouderling
        Ouderling scriba
        4 ouderlingen kerkrentmeesters
        5 diakenen   zie pagina diaconie.......

        Zij kiezen uit hun midden de voorzitter.
        Eén van de ouderling-kerkrentmeesters is penningmeester

        Het college van kerkrentmeesters
        4 ouderlingen kerkrentmeester
        3 kerkrentmeesters


Beleidsplan
(2015-2021)
Centraal staat dat we een gemeente van Geloof, Hoop en Liefde willen zijn. Binnen die visie willen we een gastvrije, open en laagdrempelige gemeente voor gemeenteleden en gasten zijn.
Het kerkenwerk zal zich niet beperken tot degene die lid van de kerkelijke gemeente zijn.
Waren we voorheen nog een verzorgende gemeente, inmiddels zijn we meer een ontmoetende gemeente.
Wij vinden het noodzakelijk een toekomstbestendige gemeente te zijn. Zowel binnen Den Burg als eilandelijk breed. We staan open voor verdere samenwerking met de andere protestantse gemeenten op Texel.
In dit kader staan we ook open voor competenties / werktijd van predikanten en pastoraal werkers met en van de andere protestantse gemeenten op Texel te delen. Daar waar samenwerking een meerwaarde kan hebben voor ons kerk-zijn, zullen we daar invulling aan geven.
Wij willen een gemeente zijn waar een ieder zich thuis kan voelen en waar we (thema-gewijs) in principe gedurende de hele week bij elkaar kunnen komen. Belangrijk aandachtspunt hierin is de jeugd en het jeugdwerk op Texel.
Binnen het geloofsdenken is veel diversiteit aan denken en doen. Onze kerk wil aan deze diversiteit ruimte bieden.
Wij willen enerzijds vasthouden aan de tradities vieren, leren en dienen die wij als waardevol ervaren en waarvan de eredienst een kern-onderdeel is en waarin pastoraat en diaconaat en het toerusten en vormen van jong en oud, en dus het geloofsgesprek, onmisbaar zijn. Anderzijds voelen wij de noodzaak om te zoeken naar nieuwere vormen en willen we ruimte bieden voor nieuwe ideeën en initiatieven. Een goede mix hiervan is een vereiste voor het voortbestaan van onze gemeente voor nu en de toekomst.

Het volledige beleidsplan vindt u hier……..

Beloningsbeleid
De regeling arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk is van toepassing http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx

Doelstelling
We willen een kerk van nu en voor de toekomst zijn. Dat betekent kort gezegd een kerkgemeente die in haar geloof vasthoudt aan waardevolle tradities maar ook oog heeft voor de maatschappij om haar heen en daar invulling aan wil geven. We willen met nieuwe activiteiten een kerk-naar-buiten zijn waar diverse doelgroepen zich thuis kunnen voelen, zonder dat ze zich perse binden aan de kerk.
We willen ons met name inzetten voor de jeugd op Texel, al dan niet kerkgebonden, opdat wij met ons Geloof ook hen een thuis kunnen bieden.

Jaarverslag 2017
De kerkenraad bestaat eind 2017 uit 16 leden verdeeld over 5 ouderlingen, 5 diakenen, 4 kerkrentmeesters, de predikant en een scriba.  De voorzitter van de kerkenraad is een kerkrentmeesters. Het ouderlingenberaad en het college van Kerkrentmeesters zijn dit jaar versterkt.
In het college van kerkrentmeesters zitten nog 3 kerkrentmeesters die geen kerkenraadslid zijn.
Naast de gebruikelijke besluiten zoals vaststelling collecterooster, begrotingen, jaarrekeningen en vergaderschema  zijn de volgende besluit genomen. Deze zijn hieronder aangegeven.

Predikant
In januari 2017 wordt Wikke Huizing als onze predikant bevestigd. Het is een prachtige dienst, waarin vele haar verwelkomen.
Na ruim drie kwart jaar wordt een evaluatiegesprek gehouden: de uitkomst is van beide zijden zeer positief.
De zogenoemde normbezetting van de predikant van 1,0 fte gaan we terugbrengen naar de feitelijke situatie van 0,8 fte.
Wikke Huizing wordt begin van het jaar consulent van Waal-Koog-Den Hoorn.
Erik van der Spek – opgevolgd door Mary Veltkamp – vertegenwoordigt ons in de beroepingscommissie van de Waddengemeente. Meta Blommers neemt zitting in de beroepingscommissie van Waal-Koog-Den Hoorn, waar Wikke Huizing als consulent ook zitting in heeft.
De kerkenraad wijst een voorstel van Waal-Koog-Den Hoorn af. Hun voorstel is dat hun kandidaat 0,2 fte pastoraal werk voor onze gemeente gaat verzorgen. Hierdoor kunnen zij een meer dan 0,8 fte functie aanbieden.
In september voltrekt Wikke Huizing een huwelijk van twee niet-gemeenteleden op het strand.

Pastoraat
De paaskaars is geschonken aan Margreet van Heerwaarden. Deze is door Mieke Druif en Aly Geus gebracht.

Jeugdwerk
Zij gaan op woensdag de zolder van De Schakel gebruiken.
De vacature voor het jeugdwerk wordt onder de drie PG’s besproken en akkoord bevonden. De stuurgroep Jeugdwerk is hierbij ook betrokken. Delegaties van de drie gemeenten en de stuurgroep zullen de sollicitatiecommissie gaan vormen.

Kerkrentmeesters
Het abonnement van het kerkblad bedraagt € 7,50 wat een verhoging van € 0,50 is. Hiermee betalen wij hetzelfde als de abonnees van de andere gemeenten.
Voorgenomen wordt de besteding van de collecten aan te kondigen in het kerkblad en op de zondagsbrief. Hierdoor weten gemeenteleden wat het Onderhoud Gebouwen inhoudt.
Om de informatie voor de begraafplaats goed in beeld te houden, schaft het college een notebook aan.
We gaan een huurcontract met Lange Juni voor juni 2018 aan, waardoor de kerk meerdere dagen in gebruik is.

Kerkgebouwen
Er vindt een benefietconcert van Jan Vayne voor RoPaRun plaats.
Alle kerkvrijwilligers wordt een concert van het Byzantijns koor uit Hoorn aangeboden.
De burgerlijke gemeente sluit met de kerk een overeenkomst over het openstellen voor publiek en daarmee het gebruik van de gemeentelijke kerktoren.
Strűűn heeft een paar keer de kerkgebouwen voor haar evenement in november gebruikt. Dit jaar wordt besloten de normale verhuurprijs hiervoor in rekening te brengen.
Het college van Kerkrentmeesters bereidt de verbouwing fase I van De Burght voor. Het gaat om het maken van een koffie-uitgifteruimte, verbetering toiletvoorzieningen en magazijnruimte op de verdieping.
De burgerlijke gemeente vraagt om samenwerking voor de aanpassing van de schutting rond de kerk. In de gemeentelijke plannen voor het verfraaien van het park is het gewenst dat we samen naar verbeteringen kijken.
VIND rond haar advies ‘Alles in het werk voor behoud van de kerk’ af. De gemeente wordt over het advies geraadpleegd. Als vervolg hierop wordt vanuit de gemeente een commissie kernwaarden ingesteld die na gaat denken welke kernwaarden het beste bij onze gemeente passen. En hoe we die kernwaarden vervolgens kunnen uitdragen.
In december vindt de “Lichtjesavond” in De Burght plaats: de kerk wordt expliciet opengesteld voor iedereen en er kunnen kaarsjes worden aangestoken.
We besluiten dat er het hele jaar koffie gedronken wordt in De Burght (als we daar kerken) en dat we dat niet meer in de Schakel doen.
Het podium is vergroot en de bedekking is vernieuwd.
De achterste bank van De Poort is eruit gehaald, zodat de dominee daar de gemeenteleden de hand kan schudden. In plaats van bij de buitendeur, omdat het in de maanden januari tot en met maart vaak koud is.
We nemen afscheid van de heer en mevrouw v.d. Slikke als de beheerders van De Schakel.
Marjan Huizinga  wordt de nieuwe beheerder.
Het archief van de kerk wordt onder loep gehouden en opgeschoond.
De rokken van de statafels zijn zoek: er volgt een oproep op de Zondagsbrief met positief resultaat.

Erediensten
Afgesproken wordt dat alle kerkenraadsleden tijdens reguliere diensten mee kunnen lopen met de kerkenraad en zitting kunnen nemen in de kerkenraadsbank. Verder spreken wij af dat bij een uitvaartdienst maximaal 2 kerkenraadsleden in de consistoriekamer aanwezig zijn. Extra kerkenraadsleden mogen wel in de kerkenraadsbank gaan zitten.
In het welkomstwoord zijn de ouderlingen vrij om hun eigen naam wel of niet te noemen. Een ieder heeft daarbij zijn of haar eigen overwegingen.
Er is een gezamenlijke dienst met de broederschap Doopsgezinden Texel.
Muzikaal Leider Dyo Wassink geeft aan te stoppen met een aantal taken. We besluiten samen met hem op zoek te gaan naar een nieuwe muzikaal leider, zodat een warme overdracht mogelijk is.

Samenwerking
Marjan Nicolay en Jan Vonk (secundus) zijn de vertegenwoordigers van onze kerkenraad in de Classis. Er komen
veranderingen aan door het plan Kerk 2025. Diverse consideratierondes zijn er gaande waarop de gemeente kan reageren. Door het veranderen van de Classis Nederland, is aan de gemeenten gevraagd hoe ze in 2018 de zogenaamde Ringen willen invullen. Op voorstel van de drie Texelse Gemeenten wordt de Protestantse Gemeente van Den Helder gevraagd of we met elkaar kennis kunnen maken. Dat hoeft nog geen ring te zijn, maar we oriënteren ons hierop. Inmiddels blijkt dat PKN Utrecht voorstelt dat de huidige Classes Ring wordt, maar het kennismakingsmoment blijft op de agenda.
Eilandelijk gaan we gastpredikanten die een rouwdienst verzorgen hiervoor met € 450,= vergoeden. Hierdoor wordt er in alle drie gemeenten één lijn getrokken.
Zo wordt er ook een totaal bedrag voor het organiseren van de gezamenlijke startzondagen afgesproken.
We krijgen een rondleiding bij het nieuwe Radio Texel.
De Eilandelijke Commissie komt na het ondertekenen van de overeenkomsten voor het eerst bij elkaar.
Er is, zonder het te beseffen, een stuk tekst op onze website gepubliceerd wat auteursrechtelijk was beschermd. Dit is opgemerkt door de auteur welke daar een vergoeding voor claimde.
Dit ‘misverstand’ wordt in den minne opgelost en betrokkene biedt aan een concert op Texel te verzorgen. Dit voorval brengt ons op het punt kritisch te kijken hoe de privacy-bescherming van al ons kerkenwerk is.

 Financiële verantwoording 2016

Uitgaven

2016

 

Inkomsten

2016

gebouwen

23.393

 

gebouwen

20.855

predikantsplaats

53.219

 

rente

3.884

pastoraat & eredienst

2.944

 

levend geld

98.541

vergoedingen

5.080

     

beheer

9.055

     

bijdragen

6.597

     

batig saldo

22.992

     
 

123.280

   

123.280

 Begroting 2018

Uitgaven

2018

 

Inkomsten

2018

gebouwen

36.110

 

gebouwen

18.000

predikantsplaats

89.310

 

rente

2.000

pastoraat & eredienst

7.100

 

levend geld

64.000

vergoedingen

8100

 

Overige inkomsten

    40.450

beheer

11.450

  Onttrekking reserve onderhoud

    5.930

bijdragen

11.100

  Diversen

       5.370

 

   

te kort

27.420

 

163.170

   

163.170

Met ingang van januari 2017 is door de benoeming van Da. Wikke Huizing de in 2014 ontstane predikantsvacature voor 80% ingevuld. De predikant zal ook het beleid van kerk-naar-buiten vorm gaan helpen geven. Met de verkoopopbrengst van de pastorie aan de Wilhelminalaan zal gedurende vijf jaar de predikant door een pastoraal medewerker worden ondersteund om een impuls aan het pastoraat te geven. De professionele ondersteuning van het jeugdwerk wordt opnieuw opgezet.
De uitbreiding van de sanitaire voorzieningen en het realiseren van een (koffie)keuken in 'De Burght' zijn opgestart om meer service te kunnen bieden aan het stijgend aantal concerten en andere uitvoeringen. Tevens worden de mogelijkheden onderzocht om de kerkzaal van 'de Poort' meer multifunctioneel te maken.
Investeren in het energie neutraal maken van de gebouwen wordt voorbereid en zo mogelijk al gerealiseerd om de exploitatiekosten te beperken.
Alternatieve financieringsmogelijkheden voor het onderhoud van het monument 'De Burght' en het ontwikkelen van het kerk-naar-buiten beleid worden samen met bureau VIND uit de Koog ontwikkeld.