Diaconie

Bijzondere diaconale collectes december. (12-2017)
10 december
zal de diaconale collecte bestemd zijn voor het Eilandelijk Diaconaal Project en dat is momenteel Hospice Texel, een kleinschalig “Bijna Thuis Huis” met twee gastenkamers. Een gastvrije plek voor Texelaars die ongeneeslijk ziek zijn en de laatste maanden van hun leven niet thuis kunnen of willen doorbrengen. De diaconale collecte van  17 december is bestemd voor KiA/Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon.  Veel Syrische kinderen in Libanon zin getraumatiseerd. Kerken bieden psychologische hulp. Kinderen krijgen individuele begeleiding of leren  in groepsbijeenkomsten hoe ze met hun emoties kunnen opgaan. Ook begeleiden sociaal werkers kinderen en hun ouders in de gezinssituatie.

Na afloop van de Kerstnachtdienst zullen de diakenen collecteren voor Solidaridad. De opbrengst is bestemd voor hulp aan koffieboeren om klimaatvriendelijk koffie te produceren. Koffieboeren in Latijn-Amerika zien hun koffieoogst verminderen. Door klimaatveranderingen zijn koffiestruiken minder vruchtbaar en vatbaarder voor plagen en ziekten. Ondertussen neemt de wereldwijde vraag naar koffie toe. Om aan deze vraag tegemoet te komen en hun lage inkomens te verbeteren, nemen koffieboeren soms onbedoeld beslissingen die het klimaat nog verder verslechteren. Zoals ontbossing om meer koffieplantages aan te leggen. Solidaridad wil dat voorkomen. Voor koffiedrinkers, voor het klimaat én voor de koffieboeren. Samen stoppen we de negatieve spiraal door koffieboeren te trainen in klimaatvriendelijke koffieproductie. Op Kerstmorgen tenslotte is de uitgangscollecte weer een keer voor een diaconaal doel en wel: Kinderen in de knel. Naast het leed dat vluchtelingenkinderen in Syrië doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Zij hebben jarenlang geen onderwijs gehad. Kerken helpen met bijlessen, lesboeken, het opknappen van schoolgebouwen en het trainen van docenten. U kunt uw gift natuurlijk ook overmaken op de bankrekening van de diaconie: NL50RABO 013719761 o.v.v. het doel.
Namens de diaconie, Mary Veltkamp

Jaarverslag diaconie over het jaar 2016 (05-2017)   lees verder.....

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg.
Zij zullen in de eerste plaats voor hulpverlening in het eigen gezin kiezen. Lukt dat niet, dan zullen ze in hun eigen netwerk zoeken naar familie of vrienden om het kind te plaatsen. Als dat niet kan, omdat het bij voorbeeld voor het kind te bedreigend is, kiest men voor plaatsing in een gezinshuis. In de jeugdwet is in 2013 vastgelegd (amendement 48) dat kinderen die niet meer bij de eigen ouders kunnen wonen, indien mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis geplaatst moeten worden. Dit is belangrijk omdat nog veel van de 44.000 in Nederland uithuis geplaatste kinderen niet in een gezinssituatie leven, maar bij voorbeeld in een leefgroep van een zorginstelling.

U vindt meer informatie op www.rudolphstichting.nl.

Bloemendienst. (07-2012)
Zoals u weet worden elke zondag de bloemen uit de kerk, als groet van de gemeente, weggebracht naar een persoon of een gezin. Tot enige jaren geleden was het de gewoonte dat dit gebeurde door een diaken en een gemeentelid.
Toen de fusie van onze twee kerkgenootschappen in zicht kwam en alle kerkdiensten gezamenlijk werden gehouden, is het besluit genomen om telkens twee diakenen – een uit elke diaconie – dat te laten doen.
Inmiddels ligt de fusie al weer ruim een jaar achter ons en bestaat de diaconie gewoon weer uit zes personen die u nu vragen of u tijd en zin heeft om een paar keer per jaar met een van de diakenen mee te gaan om de bloemen weg te brengen. We willen hiermee beginnen op 30 september, dat is de eerste zondag na de startzondag. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met een van de diakenen. Uw reacties ontvangen wij graag vóór 1 september, zodat er voldoende tijd is om een goed rooster te maken.

Wij hopen op heel veel enthousiaste aanmelders!!!    Namens de diaconie, Mary Veltkamp.