Diaconie

Bijzondere collectes in oktober 2018. (10-2018)

Op 14 oktober vieren we het Heilig Avondmaal en is de collecte bestemd voor het Werelddiaconaat en dit keer speciaal voor Nepal. De grond in de bergachtige Rukum-regio levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% Van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het uitzetten van (water)fiets- en boottochten en het creëren van picknick- en overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen.

21 Oktober is de diaconiecollecte bestemd voor de Stichting Hulp Oost-Europa Texel. Dit maal voor een project in het armste gebied van de Europese Unie, namelijk Vaslui in Roemenië. Hier is dringend hulp nodig: er zijn dit jaar zelfs mensen gestorven van de honger! Ria v.d. Vis heeft een intensief contact met ds. Costel, die naar dit gebied is verhuisd om hulp te bieden, onder andere door er voor te zorgen dat ze de middelen krijgen om zelf voedsel te kunnen verbouwen. Er is behoefte aan gereedschap om het land te bewerken en omdat er zo weinig water is, zou een kas een uitkomst zijn om groenten te kweken. Dan is er voedsel en hebben families werk! Er is al een kleine kas, die goed functioneert en waar tomaten en paprika’s gekweekt worden. Er is een stuk grond beschikbaar voor 800 m. kas. Het moet toch mogelijk zijn, dat wij vanaf Texel deze mensen helpen met de realisatie van een grote groentekas??

De diaconiecollecte van 28 oktober is bestemd voor Kerk in Actie en dan speciaal voor Oekraïne. In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de economische crisis en het militaire conflict in het oosten van het land. Veel gezinnen moeten rondkomen van minder dan € 50,-- per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en door corruptie en bureaucratie is er weinig vertrouwen in de staat. Mensen hebben daarentegen veel vertrouwen in de kerk. Met het project “De Goede Buur” stimuleert en helpt de Lviv Education Foundation (LEF) lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien, zoals een zomerkamp voor kinderen uit arme gezinnen. LEF werkt vooral samen met jonge predikanten en gemeenteleden, omdat de jonge generatie enthousiast is en gelooft in verandering. De opbrengst van deze Hervormingsdagcollecte wordt gebruikt om 120 vrijwilligers van acht lokale kerken, die zoeken naar vernieuwing, te begeleiden om sociale initiatieven op te zetten.

Op 4 november tenslotte, is de diaconiecollecte ook bestemd voor Kerk en Actie, maar dan voor de inheemse bevolking van Brazilië. Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een kerkelijke organisatie die zich inzet voor interculturele- en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen.  COMIN ondersteunt inheemse volkeren daarnaast op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landrechten. Brazilië telt veel inheemse volken, maar er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN wil met uitwisselingsprojecten, onderwijs en publicaties een brug zijn tussen inheemsen en niet-inheemsen en de kennis over gewoonten en leefwijze van inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische)onderwijs meer te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bij dit onderwijs betrokken. Zij verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesstof en -materialen.
Namens de Diaconie, Mary Veltkamp

Jaarverslag diaconie over het jaar 2017 (04-2018)   lees verder.....

Paasgroetenactie 2018 (3-2018)
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde veel kleuren heeft. Deze liefde is uitgebeeld in een hart met veel kleuren. Maar onvoorwaardelijke liefde kan ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van het hart het kruis opgenomen. De vrouwen zien dit als een symbool van Gods liefde voor ons.”

 
Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op de zondagen 4 en 11 maart kunt u na de dienst deze kaarten kopen in de hal van De Poort. Ze kosten, net als vorig jaar, 1 euro per stuk. Het adres en de postzegel zitten er al op. U hoeft er alleen uw naam op te zetten (geen adres) en op de bus te doen. Het zijn dubbele kaarten, waarvan de gedetineerde zelf er ook een van kan versturen: ook de postzegel op de tweede kaart zit er al op.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u, vanwege de privacy, niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!    Namens de diaconie, Mary Veltkamp.

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg.
Zij zullen in de eerste plaats voor hulpverlening in het eigen gezin kiezen. Lukt dat niet, dan zullen ze in hun eigen netwerk zoeken naar familie of vrienden om het kind te plaatsen. Als dat niet kan, omdat het bij voorbeeld voor het kind te bedreigend is, kiest men voor plaatsing in een gezinshuis. In de jeugdwet is in 2013 vastgelegd (amendement 48) dat kinderen die niet meer bij de eigen ouders kunnen wonen, indien mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis geplaatst moeten worden. Dit is belangrijk omdat nog veel van de 44.000 in Nederland uithuis geplaatste kinderen niet in een gezinssituatie leven, maar bij voorbeeld in een leefgroep van een zorginstelling.

U vindt meer informatie op www.rudolphstichting.nl.

Bloemendienst.
Zoals u weet worden elke zondag de bloemen uit de kerk, als groet van de gemeente, weggebracht naar een persoon of een gezin. Tot enige jaren geleden was het de gewoonte dat dit gebeurde door een diaken en een gemeentelid.
Toen de fusie van onze twee kerkgenootschappen in zicht kwam en alle kerkdiensten gezamenlijk werden gehouden, is het besluit genomen om telkens twee diakenen – een uit elke diaconie – dat te laten doen.
Inmiddels ligt de fusie al weer ruim een jaar achter ons en bestaat de diaconie gewoon weer uit zes personen die u nu vragen of u tijd en zin heeft om een paar keer per jaar met een van de diakenen mee te gaan om de bloemen weg te brengen. We willen hiermee beginnen op 30 september, dat is de eerste zondag na de startzondag. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met een van de diakenen. Uw reacties ontvangen wij graag vóór 1 september, zodat er voldoende tijd is om een goed rooster te maken.

Wij hopen op heel veel enthousiaste aanmelders!!!    Namens de diaconie, Mary Veltkamp.