Diaconie

Bijzondere diaconale collecten in juni 2019. (06-2019)

Op 9 juni zal er in de 1e rondgang door de diaconie worden gecollecteerd voor KiA/China. In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen, die tot deze groep behoren, zijn er 40.000 christen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt, naast een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi, ook een Bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Met de Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament vertaald wordt.

23 juni is de diaconale collecte bestemd voor de bloemengroet, die elke zondag als groet en bemoediging wordt weggebracht naar een gemeentelid.

Op 30 juni zal er door de diakenen worden gecollecteerd voor KiA/Nigeria. We staan dan in het bijzonder stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) horen in de media. In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram.

Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen. Samen met lokale kerken stimuleren ze daarnaast moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen, bijvoorbeeld door gezamenlijk een weg of waterput aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun verschillen, ontstaat er begrip en werken zij samen aan een betere toekomst.

En tenslotte zal de diaconale collecte van 7 juli  bestemd zijn voor binnenlands diaconaat en wel speciaal voor vakantiepret voor kinderen in armoede. Maar liefst n op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie veel van hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen, die opgroeien in armoede, kort voor de vakantie verrassen met een vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het plaatselijke zwembad of een pretpark in de buurt. Helpt u mee om zoveel mogelijk kinderen blij te maken met een tas vol vakantiepret?

Jaarverslag diaconie over het jaar 2018 (04-2019)   lees verder.....

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg.
Zij zullen in de eerste plaats voor hulpverlening in het eigen gezin kiezen. Lukt dat niet, dan zullen ze in hun eigen netwerk zoeken naar familie of vrienden om het kind te plaatsen. Als dat niet kan, omdat het bij voorbeeld voor het kind te bedreigend is, kiest men voor plaatsing in een gezinshuis. In de jeugdwet is in 2013 vastgelegd (amendement 48) dat kinderen die niet meer bij de eigen ouders kunnen wonen, indien mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis geplaatst moeten worden. Dit is belangrijk omdat nog veel van de 44.000 in Nederland uithuis geplaatste kinderen niet in een gezinssituatie leven, maar bij voorbeeld in een leefgroep van een zorginstelling.

U vindt meer informatie op www.rudolphstichting.nl.

Bloemendienst.
Zoals u weet worden elke zondag de bloemen uit de kerk, als groet van de gemeente, weggebracht naar een persoon of een gezin. Tot enige jaren geleden was het de gewoonte dat dit gebeurde door een diaken en een gemeentelid.
Toen de fusie van onze twee kerkgenootschappen in zicht kwam en alle kerkdiensten gezamenlijk werden gehouden, is het besluit genomen om telkens twee diakenen een uit elke diaconie dat te laten doen.
Inmiddels ligt de fusie al weer ruim een jaar achter ons en bestaat de diaconie gewoon weer uit zes personen die u nu vragen of u tijd en zin heeft om een paar keer per jaar met een van de diakenen mee te gaan om de bloemen weg te brengen. We willen hiermee beginnen op 30 september, dat is de eerste zondag na de startzondag. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met een van de diakenen. Uw reacties ontvangen wij graag vr 1 september, zodat er voldoende tijd is om een goed rooster te maken.

Wij hopen op heel veel enthousiaste aanmelders!!!    Namens de diaconie, Mary Veltkamp.