Diaconie

Bijzondere collectes april 2018 (04-2018)
Op 8 april zal er voor de eerste keer voor het nieuwe project van het Eilandelijk Diaconaal Werkverband worden gecollecteerd. De komende 2 jaar is dat Elviras Children Home, een kleinschalig kindertehuis in Nepal, waarover elders in dit blad wordt verteld. Ons contactpersoon is Josje v.d.Berk uit Den Hoorn, die jaarlijks dit kindertehuis bezoekt en er desgevraagd over zal vertellen in dit blad en op b.v. een gemeenteavond of een vergadering van het Werkverband. U bent daarbij dan natuurlijk van harte welkom.  22 april zal de diaconie collecteren voor de St. Broodnodig op Texel oftewel de Texelse voedselbank, die wekelijks voedselpakketten uitreikt aan mensen die in financiële nood verkeren. De diaconie draagt de voedselbank een warm hart toe en collecteert hiervoor dan ook met enige regelmaat.

Mocht u uw gift via de bank willen regelen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie: NL50 RABO 0137 1957 61 o.v.v. het te steunen doel.

Paasgroetenactie 2018 (3-2018)
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde veel kleuren heeft. Deze liefde is uitgebeeld in een hart met veel kleuren. Maar onvoorwaardelijke liefde kan ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van het hart het kruis opgenomen. De vrouwen zien dit als een symbool van Gods liefde voor ons.”

 
Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op de zondagen 4 en 11 maart kunt u na de dienst deze kaarten kopen in de hal van De Poort. Ze kosten, net als vorig jaar, 1 euro per stuk. Het adres en de postzegel zitten er al op. U hoeft er alleen uw naam op te zetten (geen adres) en op de bus te doen. Het zijn dubbele kaarten, waarvan de gedetineerde zelf er ook een van kan versturen: ook de postzegel op de tweede kaart zit er al op.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u, vanwege de privacy, niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!    Namens de diaconie, Mary Veltkamp.

Bijzondere collectes maart/april. (03-2018)
Op 11 maart is de diaconale collecte bestemd voor het binnenlands diaconaat en wel voor het runnen en inrichten van een nieuw pand van een sociale supermarkt in Almere. Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en veel armoede en werkloosheid voorkomen. Samen met andere kerken staat de PKN-kerk in Almere mensen in (financiële) nood bij met praktische hulp, waaronder een sociale supermarkt. Hier krijgen klanten niet een standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Ook is er een kleding-, meubel- en witgoedloket. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Al de verschillende activiteiten vinden plaats op zeven locaties, verspreid over de stad. De kerken willen alles onderbrengen in één pand.

18 maart zal er door de diaconie worden gecollecteerd voor kinderen in Zuid-India. In Tirupur, een industriestad in Zuid-India, werken maar liefst één miljoen mensen in de textielindustrie. Veel textielarbeiders zijn afkomstig uit andere delen van India. Eenmaal in de stad aangekomen, moeten hun kinderen bijdragen aan het gezinsinkomen, waardoor ze niet naar school kunnen. Hoewel kinderarbeid verboden is in India, werken duizenden kinderen onder slechte omstandigheden in textielfabrieken. De organisatie SAVE spoort deze kwetsbare kinderen op. Als SAVE-medewerkers zien dat een kind aan het werk is, lichten ze de autoriteiten in. Deze halen het kind daar weg en nemen juridische stappen tegen de eigenaar. Vervolgens zoekt SAVE samen met de ouders naar mogelijkheden om het kind naar school te laten gaan.

1 april oftewel Paasmorgen is de opbrengst van de collecte bestemd voor St. Hulp Oost-Europa voor de transportkosten voor hulpgoederen naar Moldavië.
Wilt u uw gift liever per bank overmaken, maak uw gift dan over op bankrekening NL50 RABO 0137 1957 61 onder vermelding van het doel.

Jaarverslag diaconie over het jaar 2016 (05-2017)   lees verder.....

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg.
Zij zullen in de eerste plaats voor hulpverlening in het eigen gezin kiezen. Lukt dat niet, dan zullen ze in hun eigen netwerk zoeken naar familie of vrienden om het kind te plaatsen. Als dat niet kan, omdat het bij voorbeeld voor het kind te bedreigend is, kiest men voor plaatsing in een gezinshuis. In de jeugdwet is in 2013 vastgelegd (amendement 48) dat kinderen die niet meer bij de eigen ouders kunnen wonen, indien mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis geplaatst moeten worden. Dit is belangrijk omdat nog veel van de 44.000 in Nederland uithuis geplaatste kinderen niet in een gezinssituatie leven, maar bij voorbeeld in een leefgroep van een zorginstelling.

U vindt meer informatie op www.rudolphstichting.nl.

Bloemendienst. (07-2012)
Zoals u weet worden elke zondag de bloemen uit de kerk, als groet van de gemeente, weggebracht naar een persoon of een gezin. Tot enige jaren geleden was het de gewoonte dat dit gebeurde door een diaken en een gemeentelid.
Toen de fusie van onze twee kerkgenootschappen in zicht kwam en alle kerkdiensten gezamenlijk werden gehouden, is het besluit genomen om telkens twee diakenen – een uit elke diaconie – dat te laten doen.
Inmiddels ligt de fusie al weer ruim een jaar achter ons en bestaat de diaconie gewoon weer uit zes personen die u nu vragen of u tijd en zin heeft om een paar keer per jaar met een van de diakenen mee te gaan om de bloemen weg te brengen. We willen hiermee beginnen op 30 september, dat is de eerste zondag na de startzondag. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met een van de diakenen. Uw reacties ontvangen wij graag vóór 1 september, zodat er voldoende tijd is om een goed rooster te maken.

Wij hopen op heel veel enthousiaste aanmelders!!!    Namens de diaconie, Mary Veltkamp.