Zondagsbrieven van de PKN gemeente te Den Burg

Liturgie voor zondag 15 juli in 'de Burght' aanvang 9.30 uur.

Voorafgaand aan de dienst wordt er gezongen 216: 1 t/m 3  Dit is een morgen

Welkom

Intochtslied (staande) 33: 1, 2 en 8  Kom nu met zang en roer de snaren

Bemoediging en Groet

voorganger: onze hulp is in de naam van de Heer
gemeente: die hemel en aarde heeft gemaakt
voorganger: die trouw is tot in eeuwigheid
gemeente: en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed (gemeente gaat zitten)

Lied: 314: 1 en 3  Here Jezus, om uw woord

Kyriëgebed

Loflied: 659: 1 t/m 6  Kondig het jubelend aan

Moment met de kinderen

Gebed bij opening van de Schrift ( 1 lezing gelezen door lector)

Lezing: Genesis 8: 1 - 14

Lied:   350: 1, 4, 5 en 7  Het water van de grote vloed 

Lezing: Johannes 15: 9 - 17

Gezongen Acclamatie: 322: 1 t/m  3  Die chaos schiep tot mensenhand

Overweging

Orgelspel

Lied: 791: 1 t/m 6   Liefde, eenmaal uitgesproken

Ouderling van Dienst haalt het gebedenboek op

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader (uitgesproken door hele gemeente)

Inzameling van de gaven

Kinderen komen terug

Slotlied (staande) 425  Vervuld van Uw zegen

Zegen: gemeente antwoordt met een gezongen amen (3x)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Zondag 15 juli 2018.

Voorganger:        ds. M.C. Aten/Den Haag.    Collectes: 1e rondgang:   Eil. Diac. Project.
Ouderling van dienst:        mevr. M. Druif.                       2e rondgang: kerk.
Organist:                  de heer J. Kruithof.         Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen.

                               Er is  kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool.

                                                        Zondag 22 juli 2018.

Voorganger:       ds. S. Kurtzahn/Leiderdorp.     Collectes:  1e rondgang: diaconie.
Ouderling van dienst:   mevr. M. Blommers.                        2e rondgang: kerk.
Organist:                    de heer D. Wassink.         Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen.  

Diaconiecollecte.
Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor het Eilandelijk Diaconaal Project, een klein kindertehuis in Kathmandu – Nepal, waar 20 kinderen in de leeftijd van 6 – 18 jaar, worden opgevangen. De kinderen worden gevoed, gekleed, gaan naar school, maar krijgen bovenal aandacht en genegenheid om ze een goede start te geven in het leven. Ook na het behalen van hun schooldiploma worden de kinderen begeleid en niet aan hun lot overgelaten. Velen blijven dicht in de buurt wonen en komen nog vaak in het tehuis om te helpen, advies te vragen of gewoon voor een praatje.

Rectificatie.
In de papieren versie van het kerkblad van juli/augustus is als opbrengst van het toren beklimmen € 10.138,-- vermeld. Helaas is er een rekenfoutje gemaakt.
In mei was de opbrengst € 1.238,-- en in juni was de opbrengst € 863,--. Wat minder dan de eerder genoemde 10 duizend euro, maar het zijn toch nog steeds geweldige bedragen die dank zij de inzet van vele vrijwilligers worden bijeengebracht.    Hartelijk dank.

Agenda.
Dinsdag 17 juli 20.15 uur: Zomeravondconcert in de R.K.- kerk te De Cocksdorp,
met Rozemarijn van  Egeren - Dwarsfluit, Marlies van Driesum - klarinet en  Mirthe Moens - fagot.

Koffiedrinken.
Na afloop van de dienst is ieder van harte welkom om in de kerk, onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas limonade, nog even gezellig samen te zijn.

Kopij voor de zondagsbrief van 22 juli kunt u inleveren tot vrijdag 20 juli12.00 uur bij Mary Veltkamp, Maricoweg 17, tel. 313600 of per e-mail maryveltkamp@texel.com

 *************************************************************************** 

                                        Zondag 8 juli 2018.

Voorganger:    Proponent M. Jonker/Utrecht.     Collectes: 1e rondgang: diaconie.
Ouderling van dienst:        mevr. M. Nicolay.                       2e rondgang: kerk.
Organist:                      de heer D. Wassink.       Uitgangscollecte: aankoop stoelen. 

                             Er is  kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool.

                                                Zondag 15 juli 2018.

Voorganger:        ds. M.C. Aten/Den Haag.    Collectes: 1e rondgang:   Eil. Diac. Project.
Ouderling van dienst:   mevr. M. Druif.                           2e rondgang: kerk.
Organist:         de heer J. Kruithof.                  Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen.

Uitgangscollecte.
Vandaag is de uitgangscollecte bestemd voor de aangekochte stoelen uit de Koninghal. De Koninghal wordt binnenkort gesloopt en alles moest weg. Ook nog een honderdtal goed stapelbare stoelen. Via bemiddeling van de gemeente Texel zijn we terecht gekomen bij het sloopbedrijf. Een erg aardige aannemer die helemaal met ons meedacht. Met behulp van een paar aanhangwagentjes zijn ze opgehaald en het /groot Mennenkoor Noord-Nederland heeft ze tijdens hun concert in dit kerkgebouw op 16 juni mogen inwijden. Als de uitgangscollecte zo’n € 200,-- opbrengt dan zijn die stoelen ook weer betaald…….
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.         De kerkrentmeesters. 

Agenda.
Dinsdag 10 juli 20.15 uur: Zomeravondconcert in de Rooms Katholieke kerk te Den Burg, met Susanne Veerman en Wim Does op orgel.

Met het mooie weer van de afgelopen weken, was het goed wandelen. Heeft u zin om mee te lopen op woensdagmiddag, komt u dan naar de boom vóór De Burghtkerk. Om half twee beginnen we aan een wandeling van circa een uur. 
Opgave is niet nodig.  ds. Wikke Huizing.

Koffiedrinken.
Na afloop van de dienst is ieder van harte welkom om in de kerk, onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas limonade, nog even gezellig samen te zijn.

 *************************************************************************** 

                                        Zondag 1 juli 2018.

Voorganger:                ds. W. Huizing.          Collectes: 1e rondgang: bloemengroet. 
Ouderling van dienst:    mevr. K. Keijser.                      2e  rondgang: kerk. 
Organist:               de heer D. Wassink.        Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen.

                            Er is  kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool.

Kindernevendienst.
In deze dienst gaat de kindernevendienst afscheid nemen van Sil Duijzer. Het is was vroeg, omdat onze dominee Wikke in deze dienst voorgaat. Sil blijft nog welkom bij ons tot september hoor!                                                                              De kindernevendienst.

Agenda.
Met het mooie weer van de afgelopen weken, was het goed wandelen. Heeft u zin om mee te lopen op woensdagmiddag, komt u dan naar de boom vóór De Burghtkerk.
Om half twee beginnen we aan een wandeling van circa een uur.
Opgave is niet nodig.   ds. Wikke Huizing.

Koffiedrinken.
Na afloop van de dienst is ieder van harte welkom om in de kerk, onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas limonade, nog even gezellig samen te zijn.

Kopij voor de zondagsbrief van 8 juli  kunt u inleveren tot 6 juli 12.00 uur bij MaryVeltkamp, Maricoweg 17, tel. 313600 of per e-mail maryveltkamp@texel.com

Kopij voor het kerkblad voor juli/augustus moet donderdag 5 juli worden ingeleverd bij Marjan Nicolay, Keesomlaan 17 of per e-mail scriba.pkn.denburg@texel.com 

 *************************************************************************** 

                                        Zondag 24 juni 2018

Voorganger: Da.R.Van Zessen uit Loppersum       Collecte: 1e rondgang: Eilandelijk Diaconaal project
Ouderling van dienst: Mevr.K.Keijser                                  2e rondgang:  Kerk  
Organist: ♬de heer  J.Kruithof                               Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

                               Er is nevendienst voor alle kinderen van de basisschool.

                                                 Zondag 1 juli 2018

Voorganger: Da.W.Huizing                                  Collecte: 1e Bloemengroet
Ouderling van dienst: Mevr.K.Keijser                                 
2e rondgang: Kerk   
Organist:  ♬ de heer Dyo.Wassink                        Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

Agenda:
Zomeravondconcert :

Dinsdag 26 juni in kerkgebouw De Burght, Martha Bosch , sopraan, Wiecher Mandemaker, orgel.

Opgelet, donderdag 5 juli tot rond de middag kopij voor het kerkblad inleveren bij scriba.pkn.denburg@texel.com

Pastoraat:
Laten we gedenken ieder die onze aandacht en ons gebed behoeft. Oud en jong, ziek of gezond. Binnen en buiten onze gemeenschap; binnen en buiten de kerk.

Diaconale collecte.
Vanmorgen is de opbrengst van de 1e collecte bestemd voor het Eilandelijk Diaconaal Project in Nepal, een klein kindertehuis, waar nu zo'n 20 kinderen worden opgevangen in de leeftijd van ±6 tot 18 jaar. De kinderen gaan naar school, worden gekleed en gevoed, maar krijgen bovenal aandacht en genegenheid om ze een goede start in het leven te geven. Ook na het behalen van hun schooldiploma worden de kinderen begeleid en niet aan hun lot overgelaten. Velen blijven dicht in de buurt wonen en komen nog vaak in het tehuis om te helpen, advies te vragen of gewoon voor een praatje.  Om dit kindertehuis te laten voortbestaan is veel geld nodig voor het kopen van eten, schoolspullen, kleding en personeelskosten. Helpt u mee?

Koffiedrinken  
Na afloop van de dienst is ieder van harte welkom
om, onder het genot van een kopje koffie, thee of een glas limonade, nog even gezellig samen te zijn.

 *************************************************************************** 

                                        Zondag 17 juni 2018

Voorganger:    Da.W.Huizing                      Collecte: 1e rondgang: Binnenlands Diaconaat
Ouderling van dienst: mevr.   M.Blommers                2e rondgang:  Kerk  
Organist:  
de heer D.Wassink                    Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

In deze dienst zijn de kinderen afwezig omdat zij met elkaar op pad zijn. Het jaarlijkse uitje van de kindernevendienst is richting Oudeschild, waar zij fijn gaan spelen en plezier maken bij de speeltuin en het water.

Agenda:
dinsdag 19 juni om 20.15 uur: Zomeravondconcert in de Doopsgezinde kerk te Den Burg
                                               mmv Marijke van Kooten, viool, Marjolein Dispa, altviool
                                               en Margrita Rondeel, cello

woensdag: 20 juni 13.30 uur: wandelen vanaf De Burght

Pastoraat:
Laten we gedenken ieder die onze aandacht en ons gebed behoeft. Oud en jong, ziek of gezond. Binnen en buiten onze gemeenschap; binnen en buiten de kerk.

DRINGEND GEZOCHT
Wie helpt ons maandag, dinsdag of woensdag met het laden van hulpgoederen voor VASLUI .Hier woont een vergeten groep mensen in een crisissituatie.   Tuingereedschap is ook hard nodig.

Voor meer informatie Ria van der Vis  06 44 30 43 93

Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is ieder van harte welkom
om, onder het genot van een kopje koffie, thee of een glas limonade, nog even gezellig samen te zijn.

 *************************************************************************** 

     In het portaal van 'de Burght' en 'de Poort'

     staat altijd een bus en tijdens een avondmaalsdienst ook een doos.

      Voedselbank: Vergeet me niet!

 

*************************************************************************** 

               Zegen van Sint Patrick:

              De Heer zij voor u
              om u de juiste weg te wijzen. 

               De Heer zij achter u
               om u in zijn armen te sluiten   
               en u te beschermen tegen gevaar. 

               De Heer zij onder u
               om u op te vangen
               wanneer u dreigt te vallen. 

               De Heer zij in u
               om u te troosten als u verdriet hebt. 

               De Heer omgeve u
               als een beschermende muur
               wanneer anderen over u heen vallen.

               En de Heer zij boven u
               om u te zegenen. 

                Zo zegene u God de Vader,
                de Zoon en de Heilige Geest. 

                Vandaag en morgen
                en in de eeuwen der eeuwen.

                Amen.