Zondagsbrieven van de PKN gemeente te Den Burg

Liturgie voor zondag 26 mei in 'de Burght' kerk, aanvang 9.30 uur

Voorafgaand aan de dienst wordt gezongen

Lied 274 Wij komen hier ter ere van uw naam (alle verzen)

Welkom door ouderling van dienst.

Intochtslied Psalm 67a Heel de aarde jubelt en juicht (alle verzen).

Votum en Groet  voorganger: onze hulp is in de naam van de Heer

                  gemeente: die hemel en aarde heeft gemaakt

                  voorganger: die trouw is tot in eeuwigheid

                  gemeente: en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed, waarna de gemeente gaat zitten.

Inleiding / Thema van de dienst: De vrede van Jezus.

Lied  302: God in den hoog’ alleen zij eer. Verzen 1, 3 en 4.

Kyriëgebed

Loflied 305: Alle eer en alle glorie (alle  drie verzen).

Moment met de kinderen

Kinderlied 822:  Wij trekken maar verder

Gebed bij opening van de Schrift

Lezing (door lector)  Johannes 14: 23-29.

Lied 1012: Geef aan de wereld vrede, Heer; verzen 1, 4 en 5.

Lezing Openbaring 21: 9-12; 22-27.

Gezongen Acclamatie: U komt de lof toe

Overweging gevolgd door orgelspel

Lied 1014: Geef vrede door van hand tot hand; alle verzen.

Ouderling van Dienst haalt het gebedenboek op

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader (uitgesproken door hele gemeente)

Inzameling van de gaven

Kinderen komen terug

Slotlied 423: Nu wij uiteengaan (alle verzen).

Zegen: gemeente antwoordt met een gezongen amen (3x)
 
-----------------------------------------------------------------------------------------

      Zondag 26 mei 2019.   6e zondag van Pasen – Rogate.

Voorganger: de heer F. Toetenel uit Amsterdam.                     Collectes:  1e rondgang: Diaconie.
Ouderling van dienst:              mevr. M. Nicolay.                                     2e rondgang: Kerk.
Organist:                               de heer D. Wassink.                  Uitgangscollecte: Aanpassingen De Burght.

                     Er is  kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool.

           Donderdag 30 mei 2019.    Hemelvaartsdag.

Voorganger:        ds. W. Huizing.               Collectes:1e rondgang: Eil. Diaconaal Project/Nepal.
Ouderling van dienst:  mevr. M. Druif.                      2e rondvraag: Kerk.

Organist:     de heer D. Wassink.
                    Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen. 

            Zondag 2 juni 2019.                7e zondag van Pasen – Exaudi.

Voorganger:     de heer P.F. Goedendorp uit Leersum.            Collectes: 1e rondgang: Diaconie.
Ouderling van dienst:       mevr. M. Blommers.                                          2e rondgang: Kerk.

Organist:
              de heer J. Kruithof.                             Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen.

Bloemengroet.
De bloemen uit de dienst van 19 mei 2019 zijn, als groet en bemoediging van de gemeente, naar een gemeentelid gegaan.

Verhuizing. Mevr. Janna Vlaming is verhuisd naar De Gollard, kamer 205.

Agenda. Maandag     27 mei, 19.30 uur: Cantorij in De Burght.

               Woensdag   29 mei, 13.30 uur: Wandelen met de predikant vanaf De Burght.

Donderdag 30 mei is het Hemelvaart. U bent van harte uitgenodigd voor de dienst om half tien. Voor degenen die houden van vroeg opstaan en wandelen, is er echter de mogelijkheid om mee te gaan met een meditatieve wandeling om 7.30 uur. We verzamelen voor De Burght en gaan in stilte op pad. Na een poosje krijgt u een korte tekst om in stilte over na te denken en na weer een tijdje de gelegenheid om daar twee aan twee over van gedachten te wisselen. Rond kwart voor negen zijn we terug en kunnen dan zelf meegebrachte koffie/thee/boterhammen/koek met elkaar te nuttigen.
Neemt u vooral gasten, kinderen, kleinkinderen enz. mee!     ds W. Huizing.

Cameraregistratie.
Vanmorgen gaat de heer F. Toetenel uit Amsterdam voor. Hij studeert parttime Master Predikant aan de PThU. Voor zijn studie moet hij nog één keer voorgaan mét cameraregistratie. Hij verzorgt dit zelf. De camera is alleen op de voorganger / het podium gericht. Het is belangrijk bij te kunnen dragen aan het afstuderen van voorgangers.        Marjan Nicolay.

Bevestiging ambtsdrager.
We hebben een gemeentelid bereid gevonden voor de komende jaren ambtsdrager te worden. Namelijk als diaken: Bea Aalders. We zijn zeer blij met de versterking van dit college. Bezwaren tegen dit voornemen kunnen tot en met 26 mei 2019 schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij de kerkenraad ter attentie van Marjan Nicolay, Keesomlaan 17 te Den Burg.
De kerkenraad is voornemens de voorgedragen persoon te laten  bevestigen in de dienst van 9 juni a.s. 

Diaconale collecte.
Vanmorgen zal de opbrengst van de 1e collecte bestemd zijn voor het Eilandelijk Diaconaal Project: een kleinschalig kindertehuis in Nepal, waar 20  kinderen, in de leeftijd van 6 - 18 jaar worden opgevangen. De kinderen worden gevoed, gekleed, gaan naar school, maar  krijgen bovenal veel aandacht en genegenheid om ze een goede start te geven in het leven.

Koffiedrinken.
Na afloop van de dienst is ieder van harte welkom om in de kerk, onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas limonade, nog even gezellig samen te zijn.

Kopij voor de zondagsbrief van 2 juni kunt u inleveren tot vrijdag 31 juni 12.00 uur bij Joke Vlaming, Schoudieck 44 tel. 315321 of per e-mail skouer@texel.com 

 ****************************************************************************

            Zondag 19 mei 2019.         5e zondag van Pasen – Cantate.

Voorganger:           ds. W. Huizing.                         Collectes: 1e rondgang: St. Hulp Oost-Europa.
Ouderling van dienst:    mevr. M. Blommers.                            2e rondgang: Kerk.
Organist:          de heer D. Wassink.                        Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen.   

Bloemengroet.
De bloemen uit de dienst van 5 mei 2019  zijn,  als groet en bemoediging van de gemeente,  gegaan naar een gemeentelid. 

Pastoraat.

Agenda.

Maandag     20 mei, 19.30 uur: Cantorij in De Burght.

Woensdag   22 mei, 13.30 uur: Wandelen met de predikant vanaf De Burght.

Vrijdag        24 mei, vóór 17.00 uur, kopij kerkblad inleveren bij Marjan Nicolay.    

Op zondag 26 mei a.s. gaat de heer F. Toetenel uit Amsterdam voor. Hij studeert parttime Master Predikant aan de PThU. Voor zijn studie mot hij nog één keer voorgaan mét cameraregistratie. Hij verzorgt dit zelf. De camera is alleen op de voorganger / het podium gericht. Het is belangrijk bij te kunnen dragen aan het afstuderen van voorgangers. Dank. Vriendelijke groet, Marjan Nicolay.

Afzegging afscheid Bram en Maartje Guiljam. 
Aangezien Maartje Guiljam ziek is, kan het afscheid van Bram en Maartje zondag 19 mei 2019 in de Burghtkerk in Den Burg, helaas geen doorgang vinden.  Vriendelijke groet, Ria v.d.Slikke-Hoving – Raad voor het Zomerwerk.

Bevestiging ambtsdrager.
We hebben een gemeentelid bereid gevonden voor de komende jaren ambtsdrager te worden. Namelijk als diaken: Bea Aalders. We zijn zeer blij met de versterking van dit college. Bezwaren tegen dit voornemen kunnen vanaf 19 mei 2019 tot en met 26 mei 2019 schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij de kerkenraad ter attentie van Marjan Nicolay, Keesomlaan 17 te Den Burg.
De kerkenraad is voornemens de voorgedragen persoon te laten  bevestigen in de dienst van 9 juni a.s. 

Diaconale collecte.
Vanmorgen zal de opbrengst van de 1e collecte bestemd zijn voor de Stichting Hulp Oost-Europa, voor de transportkosten van  ingezamelde hulpgoederen, die regelmatig vanaf Texel naar Oost-Europa gaan.

Koffiedrinken.
Na afloop van de dienst is ieder van harte welkom om in de kerk, onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas limonade, nog even gezellig samen te zijn.

Kopij voor de zondagsbrief van 26 mei kunt u inleveren tot vrijdag 24 mei 12.00 uur bij Mary Veltkamp, tel. 313600 of per e-mail:  maryveltkamp@texel.com

 ****************************************************************************

 Zondag 12 mei  2019, gezamenlijke dienst in de Doopsgezinde Vermaning.

                        4e zondag van Pasen – Jubilate.

Voorganger:   ds. W. Huizing.        Aanvang: 10.00 uur.

 ****************************************************************************

   Zondag 19 mei 2019.      5e zondag van Pasen – Cantate.

Voorganger:         ds. W. Huizing.                    Collectes: 1e rondgang: St. Hulp Oost-Europa.
Ouderling van dienst:   mevr. K. Keijser.                          2e rondgang: Kerk.
Organist:         de heer D. Wassink.                  Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen.   

 ****************************************************************************

             Zondag 5 mei 2019.    3e zondag van Pasen – Misericordia Domini

Voorganger:           ds.  E. van Schie, Gouda.              Collectes: 1e rondgang: KiA/Syrië.
Ouderling van dienst:       mevr. F. Vlaming.                               2e rondgang: Kerk.
Organist:           de heer J. Kruithof.                           Uitgangscollecte: St. Kerken en Minima Texel.

Bloemengroet.
De bloemen uit de dienst van 28 april 2019  zijn,  als groet en bemoediging van de gemeente, naar een gemeentelid gegaan.

Pastoraat. In onze gedachten en gebeden zijn we bij allen die zorgen, verdriet en ziekte moeten verwerken.

Agenda. Dinsdag    7 mei, 19.30 uur: Cantorij in De Burght

              Woensdag   8 mei, 13.30 uur: Wandelen vanaf de boom bij De Burght.

                                           19.30 uur: Kerkenraadsvergadering in De Poort.

              Maandag     13 mei, 19.30 uur: Cantorij in De Burght.

Op 19 mei nemen Bram en Maartje Guiljam afscheid van het Zomerwerk van de Texelse kerken. Dat gebeurt in een dienst om 16.00 uur in de Burghtkerk. Belangstellenden wordt gevraagd om een A-4tje met herinneringen/foto’s te maken voor een afscheidsboek. U kunt deze meenemen naar de dienst of vooraf inleveren bij ds. Wikke Huizing.

Diaconale collectes. Vandaag, 5 mei, vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het is bijzonder waardevol om dat uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië miljoenen mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Ook Syrische kerken en gemeenten zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn. Ze bieden noodhulp met voedsel, water en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij, die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren en tegelijk collecteren voor onze naasten in Syrië.
De uitgangscollecte van vanmorgen is bestemd voor St. Kerken Minima Texel voor financiële hulp aan Texelaars, waarvoor geen andere hulpmogelijkheden beschikbaar zijn.
Op 19 mei zal de diaconie collecteren voor de Stichting Hulp Oost-Europa, voor de transportkosten van  ingezamelde hulpgoederen, die regelmatig vanaf Texel naar Oost-Europa gaan.

Koffiedrinken. Na afloop van de dienst is ieder van harte welkom om in de kerk, onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas limonade, nog even gezellig samen te zijn.

 ****************************************************************************

Voorganger:   Mevr.M.Bossenbroek uit Nunspeet        Collecte: 1e rondgang: Diaconie
Ouderling van dienst:   mevr.M.Nicolay                                       2e rondgang: Kerk  
Organist:   de heer D. Wassink                                      Uitgangscollecte: Kerk en Minima

Agenda
maandag 31april 19:30 uur: Cantorij in De Poort

woensdag 1 mei  13:30 uur Wandelen vanaf De Burght

                          19:30 uur Vergadering Moderamen in de Poort   

Bloemengroet
De bloemen van zondag  21 april zijn gegaan naar een gemeentelid gegaan.

Pastoraat 
Voor allen en hen die hen omringen  maar ook hen die hier nu niet worden genoemd wensen wij veel sterkte toe en de nabijheid van God en mensen!  

Op 5 mei is de diaconale collecte voor Kerk in Actie maar dan speciaal voor Syrië. In Nederland vieren we die dag in grote dankbaarheid onze vrijheid.
Het is bijzonder waardevol om dat uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië miljoenen mensen  onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Ook Syrische kerken en gemeenten zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn. Zij bieden noodhulp met voedsel, water en medische zorg. Daarnaast staat zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met vakopleidingen en leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren en tegelijk onze naasten in Syrië steunen.

Koffiedrinken  
Na afloop van de dienst is ieder van harte welkom in de Kerk onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas limonade, nog even gezellig samen te zijn.

 ****************************************************************************

     In het portaal van 'de Burght' en 'de Poort'

     staat altijd een bus en tijdens een avondmaalsdienst ook een doos.

      Voedselbank: Vergeet me niet!

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************** 

               Zegen van Sint Patrick:

              De Heer zij voor u
              om u de juiste weg te wijzen. 

               De Heer zij achter u
               om u in zijn armen te sluiten   
               en u te beschermen tegen gevaar. 

               De Heer zij onder u
               om u op te vangen
               wanneer u dreigt te vallen. 

               De Heer zij in u
               om u te troosten als u verdriet hebt. 

               De Heer omgeve u
               als een beschermende muur
               wanneer anderen over u heen vallen.

               En de Heer zij boven u
               om u te zegenen. 

                Zo zegene u God de Vader,
                de Zoon en de Heilige Geest. 

                Vandaag en morgen
                en in de eeuwen der eeuwen.

                Amen.