Zondagsbrieven van de PKN gemeente te Den Burg

Liturgie voor zondagmorgen14 januari, dienst in 'de Poort' te Den Burg, aanvang 9.30 uur. 

Orgelspel
Welkom
Stilte
Votum en Groet
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft
voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid
gemeente; en niet laat varen het werk van Zijn hand.
voorganger: Vrede zij ons allen van God onze Vader, Jezus Christus onze Heer en de Heilige Geest.

Drempelgebed
Zingen
Psalm 66: 1 en 2
Bevestiging
van Erik van der Spek
in het ambt van ouderling
Zingen
lied 974: 1 en 2
Kyriëgebed
Glorialied
880, geheel
Met de kinderen….
Zingen schriftlied
319: 1, 2, 5 ,7
lezing Numeri 20:2-13

Zingen lied 655, geheel
lezing Johannes 2: 1-11
Zingen lied 525 geheel
Overdenking
Orgelspel
Gebeden
Zingen
lied 528, geheel
Zegen

------------------------------------------------------------------------------------------------

                                        Zondag 14 januari 2018.

Voorganger:         ds. W. Huizing.                      Collectes: 1e rondgang: Diaconie. 
Ouderling van dienst:  mevr. M. Nicolay.                            2e rondgang: kerk.
Organist:     de heer D. Wassink.                        Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen.   

                                    Er is  kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool.

                Zondag 21 januari 2018, zondag van de Eenheid.

Oecumenische dienst in de Doopsgezinde kerk, aanvang 10.00 uur.

                            Zondag 28 januari 2018.

Voorganger:    ds. C. Stark uit Lexmond.            Collectes:   1e rondgang: Leprazending.  
Ouderling van dienst:  mevr. M. Blommers.                           2e rondgang: kerk.
Organist:      de heer J. Kruithof.                         Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen. 

Bloemengroet.  
De bloemen uit de dienst van 7 januari zijn, als groet van de gemeente, gegaan naar  mevrouw  Ina Kramer-Oosterbeek, Jan Reystraat 4.

 Agenda.
-  maandag  15 januari, 19.30 uur: Cantorij in De Poort.

-   dinsdag   16 januari, 19.30 uur: Zin in Film in de Schakel. Deze keer wordt de film
                                                     “Der Himmel über Berlin” gedraaid.
                                                      Met na-gesprek en koffie!   

- woensdag 17 januari, 13.30 uur: Wandelen met de predikant vanaf De Burght.

Bijbelvertaalkring.
Woensdag komt de bijbelvertaalkring weer bij elkaar ten huize van de familie van Noort, Wilsterstraat 18. De tekst die wordt gelezen is Matheus 9 :  18 – 26.

Recht door zee.
21 januari zijn er gebedsdiensten voor de eenheid van de kerken, waarin dit thema centraal staat. Er zijn diensten in de Doopsgezinde kerk in Den Burg, de R.K.-kerk in Oosterend en de P.K.N-kerk in Den Hoorn. Voorgangers zijn: Aalmoezenier Kamp, ds. Huizing en ds. Marseille. Er is in alle diensten muzikale medewerking van diverse muziekgroepen. Er wordt een collecte gehouden voor een projekt van TEAR: “Schoon water dichtbij huis”  in Oeganda.   
Voor meer informatie, zie kerkblad bladzij 2. 

Storing KPN-centrale.  De storing in een KPN-centrale, waardoor de diensten vanuit kerkgebouw “De Poort niet meer konden worden beluisterd, is gelukkig verholpen.  

Kopij  voor  de  zondagsbrief  van  28  januari  kunt  u  inleveren tot 26  januari   12.00  uur  bij         Mary Veltkamp, Maricoweg 17, tel. 313600 of per e-mail maryveltkamp@texel.com

 

*************************************************************************** 

                                Zondag 7 januari 2018.

Voorganger:  Proponent L. Weima uit Utrecht.            Collectes: 1e rondgang: Diaconie.
Ouderling van dienst:             mevr. K. Keijser.                                        2e rondgang: kerk.
Organist:                             de heer J. Kruithof.      Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen.

Bloemengroet.  
De bloemen uit de dienst van 31 december zijn, als groet van de gemeente, gegaan naar  de heer P. Hijdra, Schoonoordsingel 27.

Agenda

-  maandag    8 januari, 19.30 uur: Cantorij in De Poort.

- woensdag 10 januari, 13.30 uur: Wandelen met de predikant vanaf De Burght.

                                    19.30 uur: Kerkenraadsvergadering in De Poort.

Storing KPN-centrale.
Wegens een storing in een KPN-centrale kunnen de diensten vanuit kerkgebouw ‘De Poort’ helaas niet worden beluisterd. De laatste info van de KPN is dat het euvel op 15 januari wordt verholpen. We houden u op de hoogte. Excuses voor het ongemak, Douwe Kooiker.

Kopij.
Kopij voor de zondagsbrief van 14 januari kunt u inleveren tot 12 januari 12.00 uur bij   Mary Veltkamp, Maricoweg 17, tel. 313600 of per e-mail maryveltkamp@texel.com

*************************************************************************** 

                  Zondag 31 december Oudejaarsmorgen om 9.30 uur.

Voorganger:    Ds. Ds. W.Huizing                    Collecten: 1e rondgang: Stichting Hulp Oost-Europa
Ouderling van dienst:  mevr. M. Nicolay                           2e rondgang: Kerk  
Organist   :
de heer J. Kruithof                           Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen    

                 Zondag 31 december  Oudejaarsavond  om 19.30 uur
Voorganger: Drs. H.Hoekstra uit Emmen                 Collecten: Uitgangscollecte: 
Ouderling van dienst: mevr. M. Nicolay
 
♫ de heer Dy
o Wassink
     

  
 Maandag 1 januari 2018 om 10.30 uur,
Nieuwjaarsbijeenkomst in kerkgebouw  ¨de Poort “

Organisatie: ouderlingen.

 

Agenda:
 
woensdag:  3 januari : Wandelen met de predikant vanaf De Burght
                   3 januari : 19.30 uur Vergadering Moderamen in de Poort
 donderdag: 4 januari:  10.30 uur praatcafé De Gollards

Koffiedrinken:  
Na afloop van de dienst is ieder van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas limonade, nog even gezellig samen te zijn in de koffiezaal.

*************************************************************************** 

                 Zondag 24 december 2017              4e  Advent

Voorganger:   Drs. H. Hoekstra uit Emmen            Collecten: 1e Diaconie
Ouderling van dienst:   mevr. M. Blommers                            2e rondgang: Kerk 
Organist:
  ♫ de heer J. Kruithof                            Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

Zondag 24 december 22.30 uur Kerstnachtdienst 2017
                                                        
m.m.v. Texels Christelijk Mannenkoor

Voorganger:    Ds. W.Huizing                           Collecten: Uitgangscollecte: Solidaridad
Ouderling van dienst: mevr. M. Nicolay  

Organist:♫ de heer J. Kruithof   
   
                                             
Maandag 25 december 1e Kerstdag 2017  m.m.v. Anneke van Dijk dwarsfluit

Voorganger: Ds. W.Huizing                          Collecte:1e Kinderen in de knel
 Ouderling van dienst: mevr M.Nicolay                       2e rondgang  Kerk
 Organist:    ♫ de heer D.Wassink                 Uitgangscollecte :Onderhoud gebouwen

Agenda:  woensdag  27 december 13.30 uur: Wandelen met de predikant vanaf  De Burght

De jaarlijkse voedselaktie voor ouderen in Moldavië is weer in volle gang. Elk jaar rond Kerst wordt op Texel geld ingezameld, waarvan in Moldavië voedsel gekocht wordt en pakketten klaargemaakt worden. Vrijwilligers brengen de pakketten bij de vele ouderen die onder moeilijke omstandigheden de winter moeten zien door te komen. Doet u ook weer mee?  Helpt u ons helpen!.Uw bijdrage is welkom op: NL 18 RABO 03625 21 905 ten name van Stichting HULP OOST EUROPA TEXEL ( met ANBI goedkeuring) 

Koffiedrinken: Na afloop van de dienst is ieder van harte welkom om, onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas limonade, nog even gezellig samen te zijn.

*************************************************************************** 

     In het portaal van 'de Burght' en 'de Poort'

     staat altijd een bus en tijdens een avondmaalsdienst ook een doos.

      Voedselbank: Vergeet me niet!

 

*************************************************************************** 

               Zegen van Sint Patrick:

              De Heer zij voor u
              om u de juiste weg te wijzen. 

               De Heer zij achter u
               om u in zijn armen te sluiten   
               en u te beschermen tegen gevaar. 

               De Heer zij onder u
               om u op te vangen
               wanneer u dreigt te vallen. 

               De Heer zij in u
               om u te troosten als u verdriet hebt. 

               De Heer omgeve u
               als een beschermende muur
               wanneer anderen over u heen vallen.

               En de Heer zij boven u
               om u te zegenen. 

                Zo zegene u God de Vader,
                de Zoon en de Heilige Geest. 

                Vandaag en morgen
                en in de eeuwen der eeuwen.

                Amen.