Zondagsbrieven van de PKN gemeente te Den Burg

Liturgie voor zondag 9 december in 'de Burght' aanvang 9.30 uur

Voorafgaand aan de dienst         433 Kom tot ons, de wereld wacht

Welkom: Opening en welkom door ouderling van dienst.

Intochtslied (staande)     80: Cantorij antifoon :
                                        Uw God ziet uit naar het uur
                                        dat Hij u in de armen sluit
Allen : 1 en 2
O God van Jozef, leid ons verder
Cantorij  antifoon

Votum gezongen:           291d (I cantorij, II gemeente)

(gemeente gaat zitten)

Kyriëgebed    

na: zo bidden wij u zingend…..  (allen)        
            301k Kyrie eleison (I cantorij, II gemeente)

Lied    452: 1 t.m.3          Als tussen licht en donker 

Moment met de kinderen   

(adventsproject) Gebed bij opening van de Schrift

Lezing Maleachi 3: 1 - 4

Lied  456a (oneven cantorij, even allen)

                                               Kwam van Godswege

Lezing Lucas 3: 1 - 6

Gezongen Acclamatie: 332 ( 2x cantorij 3e maal allen)

                                               Heer, laat uw woord spreken

Overweging

Orgelspel

Lied    463 (1 allen, 2 vr. 3 m. 4 vr. 5 m. 6, 7 en 8 allen)

                                            Licht in onze ogen

Ouderling van Dienst haalt het gebedenboek op

Afkondigingen

Dankgebed, voorbeden, stil gebed

Acclamatie bij de voorbeden :      367b Heer, onze Heer

Onze Vader (gezongen)              1006 Onze Vader in de hemel

Inzameling van de gaven

Kinderen komen terug  

Slotlied (staande)                          462: 1 t.m.t 6 Zal er ooit een dag van vrede

Zegen: gemeente antwoordt met een gezongen amen (3x)

---------------------------------------------------------------------------------------------

                                Zondag 9 december 2018, 2e Advent.

Voorganger: Ds. M.C. Aten uit Den Haag        Collecte: 1e rondgang: Eilandelijk Diaconaal Project
Ouderling van dienst: mevr. M. Blommers                       2e rondgang: kerk  
Organist: de heer D. Wassink                           Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

                                   Er is nevendienst voor alle kinderen van de basisschool.

                                            Zondag 16 december 2018, 3e Advent.

Voorganger:   Ds. W. Huizing                                Collecte: 1e rondgang: diaconie
Ouderling van dienst:   mevr. M. Druif                                 2e rondgang: kerk  

Organist:   de heer D. Wassink
                             Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

Agenda:
dinsdag 11 december 19:30 uur: Avondgebed in De Burght

woensdag 12 december 13:30 uur: Wandelen vanaf De Burght

Pastoraat:
Laten we gedenken ieder die onze aandacht en ons gebed behoeft. Oud en jong, ziek of gezond. Binnen en buiten onze gemeenschap; binnen en buiten de kerk.

Bloemengroet:
De bloemen van afgelopen zondag zijn gegaan naar een gemeentelid.

Kerstmiddag.
De Kerstmiddag voor ouderen in onze gemeente is op donderdag 20 december in De Poort.
Aanvang 15.00 uur. Opgave bij Marga Drijver, 312300 of 06 13415258.

De Raad van Kerken op Texel.
Op zondag 16 dec is er in de Burght een traditioneel Engels 'Festival of Lessons and Carols festival'.
Het Artex Kamerkoor onder leiding van Ellen Verburgt zingt kerstliederen en afwisselend worden  inspirerende teksten voorgedragen door diverse medewerkers. Organist is Dyo Wassink.
Aanvang om 19.00. Er is aan de uitgang een collecte. Zie verder ons Kerkblad.

Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is ieder van harte welkom
om, onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas limonade, nog even gezellig samen te zijn.

Kopij voor de zondagsbrief van 16 december graag inleveren tot vrijdag 14 december 12.00 uur bij  Joke Vlaming, Schoudieck 44. tel 315321. E mail: skouer@texel.com

****************************************************************************

                         Zondag 2 december 2018, 1e Advent.

Voorganger:   Ds. W. Huizing                       Collecte: 1e rondgang: diaconie
Ouderling van dienst:   mevr. F. Vlaming                      2e rondgang: kerk  
Organist:   de heer J. Kruithof                        Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

Agenda:
dinsdag 4 december 19:30 uur: Avondgebed in De Burght

 Bloemengroet:
De bloemen van afgelopen zondag bloemengroeten zijn gegaan naar een tweetal gemeenteleden gebracht.

 Kerstmiddag.
De Kerstmiddag voor ouderen in onze gemeente is op donderdag 20 december in De Poort.
Aanvang 15.30 uur. Opgave bij Marga Drijver, 312300 of 06 13415258.

Koffiedrinken  
Na afloop van de dienst is ieder van harte welkom
om, onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas limonade, nog even gezellig samen te zijn.

****************************************************************************

                        Zondag 25 november 2018.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar, m.m.v. de Cantorij.

Voorganger:        ds. W. Huizing.                            Collecte:  1e rondgang: Kerstgroet.
Ouderling van dienst:   mevr. M. Nicolay.                               2e rondgang: kerk.
Organist:          de  heer D. Wassink.                      Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen. 

Bloemengroet.
De bloemen uit de dienst van 18 november  zijn,  als bemoediging en groet van de gemeente,  naar een gemeentelid gegaan.

Agenda.

 -  maandag  26 november, 19.30 uur: Cantorij in De Poortkerk.

 -   dinsdag  27 november, 19.30 uur: Avondgebed in De Burght.  

 - woensdag  28 november,13.30 uur: Wandelen vanaf De Burght.

                                           20.00 uur: Vergadering Raad van Kerken in de doopsgezinde Vermaning. 

Avondgebed.
De avondgebeden in de adventstijd zijn dit jaar op de dinsdagavonden  (27 november,  4, 11 en 18 december), dit in verband met Sinterklaas en Ouwe Sunder.    Het avondgebed vindt plaats in De Burght.  U bent hiervoor van harte uitgenodigd! Aanvang 19.30 uur.

Cantorij.
De repetities van de Cantorij vinden vanaf heden in De Poortkerk plaats.

Kerstmiddag.
De Kerstmiddag voor ouderen in onze gemeente is op donderdag 20 december in De Poort. Aanvang 15.30 uur. Opgave bij Marga Drijver.

Koffiedrinken.

Na afloop van de dienst is ieder van harte welkom om in de kerk, onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas limonade, nog even samen te zijn.

****************************************************************************

                                Zondag 18 november 2018.

Voorganger:   ds. M.C. Aten uit Den Haag.            Collecte: 1e rondgang: Kerstgroet. 
Ouderling van dienst:       mevr. K. Keijser.                           2e rondgang: kerk.
Organist:                       de heer J. Kruithof.           Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen. 

Bloemengroet.
De bloemen uit de dienst van11 november  zijn,  als bemoediging en groet van de gemeente, naar een tweetal gemeenteleden gegaan

Agenda.  -  maandag 19 november, 19.30 uur: Cantorij in de Burghtkerk.

                -   dinsdag  20 november, 14.00 uur: Liturgiecommissie pastorie Keesomlaan.

                - woensdag  21 november,13.30 uur: Wandelen vanaf De Burght.

                                                          19.30 uur: Geloofsgesprekavond over Z.W.O. in de Poort.

                                                                           Aan de hand van korte teksten, stellingen en vragen gaan
                                                                           we met elkaar in gesprek over diaconale zaken, die verder
                                                                           reiken dan onze gemeente. U bent van harte welkom.

                -    vrijdag  23 november, vóór 17.00 uur: Inleveren kopij kerkblad bij Marjan Nicolay. 

Avondgebed
De avondgebeden in de adventstijd zijn dit jaar op de dinsdagavonden  (27 november,  4, 11 en 18 december), dit in verband met Sinterklaas en Ouwe Sunder.  Het avondgebed vindt plaats in De Burght.  Aanvang 19.30 uur.

Bazaar.
Het  was dit jaar een fantastische bazaar, alles liep op rolletjes en dat is vooral te danken aan alle mensen die ons hebben geholpen. Daarvoor heel veel dank: zo kwamen we op het prachtige netto bedrag van € 5.500,-- !!!  Na de bingo ’s avonds, hebben we de loten getrokken:

prijs nr. 1, een TV, ging naar Ellie Eelman, Haffelderweg;
prijs nr. 2, de dekbedden plus hoezen, gingen naar Fa. Zijm en Blonk;
prijs nr. 3, de rondvlucht, was voor Jan Winters, Burgerhoutstraat.

De rest van de prijzen/winnaars staan in het volgende kerkblad.

Dan was er nog wel de boodschappenmand en die wie was geraden door Jantine Brouwer, Ankerstraat. De naam van de pop was niet geraden.          Een groet van de bazaarcommissie en tot volgend jaar.          

Koffiedrinken.
Na afloop van de dienst is ieder van harte welkom om in de kerk, onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas limonade, nog even gezellig samen te zijn.

****************************************************************************

            Zondag 11 november 2018, Dankdag voor gewas en arbeid,

                    met  medewerking van “The Singers of the Lord”.

Voorganger:    ds. W. Huizing.                        Collecte:  1e rondgang:  Kia/Binnenlands diaconaat.
Ouderling van dienst:    mevr. M. Druif.                          2e rondgang: Dankdagcollecte.
Organist:          de  heer D. Wassink.               Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen.

Bloemengroet.  
De bloemen uit de dienst van 4 november  zijn,  als bemoediging en groet van de gemeente,  naar een gemeentelid gebracht.

Agenda.  -  maandag 12 november, 19.30 uur: Cantorij in de Burghtkerk.

               -   dinsdag  13 november, 19.30 uur: Zin in Film in De Schakel.

                                                                          Meer info: kerkblad november.  

               - woensdag 14 november, 13.30 uur: Wandelen vanaf De Burght.

                                                        19.30 uur: Kerkenraadsvergadering in De Poort. 

Diaconale collecte.
De collecte van de 1e rondgang van vanmorgen is bestemd voor het binnenlands diaconaat. Ditmaal speciaal voor Exodus Nederland. Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen.
Exodus Nederland
biedt in elf Exodushuizen een woon- en werkprogramma, dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers – veelal afkomstig uit kerken – werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden en bieden ex-gedetineerden perspectief tijdens of na hun gevangenschap!

Koffiedrinken.
Na afloop van de dienst is ieder van harte welkom om in de kerk, onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas limonade, nog even gezellig samen te zijn.

****************************************************************************

             Definitief besluit gebouwenkeuze PG Den Burg 25 september 2018

De afgelopen vier jaren is er nadrukkelijk aandacht geweest over wat voor gemeente wij willen zijn en wat voor gebouwen PG Den Burg daarbij nodig heeft. Wat willen of moeten we behouden om als kerk te kunnen functioneren zoals wij dat willen?

Op 23 mei 2018 heeft de kerkenraad de gemeente acht opties voorgelegd waarover is gediscussieerd. Tevens is aan de gemeente voorgelegd of er een reservelocatie voor erediensten en een pastorie aanwezig moet zijn.

Gehoord de gemeente tijdens de gemeenteavond van 23 mei 2018 en op andere (schriftelijk)  wijze ontvangen reacties, heeft de kerkenraad op 13 juni 2018 een voorgenomen besluit genomen dat op 25 september 2018 kenbaar is gemaakt aan de gemeente. Aansluitend was er een extra kerkenraadsvergadering op 25 september 2018. 

De kerkenraad heeft alle reacties die vooraf aan en tijdens de gemeenteavond zijn ingebracht tot zich genomen en overwogen. Het zijn allemaal reacties die reëel qua standpunten zijn. Toch leidt dit niet tot een ander besluit dan het voorgenomen besluit. De kerkenraad heeft besloten het voorgenomen besluit om te zetten naar definitief besluit. 

Dat we De Burght en De Schakel behouden en het Poortcomplex kunnen afstoten.
Er hoeft geen eigen pastorie te zijn. Er hoeft geen vervangende ruimte voor erediensten te zijn. De Burght moet zo authentiek mogelijk blijven. De Schakel moet aan het Programma van Eisen voldoen, hetzij via verbouwing hetzij via nieuwbouw. Het blijft een nadrukkelijke wens De Schakel aan De Burght te verbinden.

De argumenten voor dit besluit zijn:

·         Eerder in het beleidsplan is de keuze gemaakt om als gemeente naar buiten te willen treden en daar is later aan toegevoegd dat wij er voor kiezen om behoud van het religieus erfgoed mogelijk te maken en daaraan mee te werken. We willen meer midden in de maatschappij staan. De gebouwenkeuze is dus niet in de eerste plaats vanuit de financiën benaderd. Maar vanuit kansen om de kerk in de benen te houden via de eerder gekozen wegen; ook als daar investeringen voor nodig zijn.
Het wel of niet kerkgemeenschap kunnen blijven, heeft eerder te maken met het aantal gemeenteleden en vrijwilligers dan met de financiën.

·         We kiezen voor een toekomstbestendig gebruik.

·         Zowel in de optie ‘De Burght-De Schakel’ als in het ‘Poortcomplex’ kunnen alle wensen uit het Programma van Eisen worden ingevuld. In beide opties zijn verbouwingen noodzakelijk.

·         De meerwaarde van De Burght ten opzichte van het Poortcomplex:

o    De Burght heeft meer mogelijkheden om multifunctioneel gebruikt te worden (zoals naast de eredienst, concerten, tentoonstellingen, uitvoeringen want de akoestiek is prachtig en er is voldoende ruimte voor deze gecombineerde activiteiten).

o    Met De Burght staan we letterlijk midden in de maatschappij en gebruiken we voor onze erediensten religieus erfgoed.

o    Als kerkgemeente hebben we in De Burght meer uitstraling, levendigheid en mogelijkheden dan in De Poort.

o    Op hoogtijdagen biedt De Burght meer sfeer dan De Poort.

o    De Burght blijft beschikbaar voor grote rouw- en trouw- en herdenkingsdiensten;
in De Burght kunnen meer personen dan in het Poortcomplex.

o    Met De Burght behoudt de gemeente haar kerkhof.

·         In De Schakel wordt  een werkkamer voor de predikant gerealiseerd.
 

 *************************************************************************** 

     In het portaal van 'de Burght' en 'de Poort'

     staat altijd een bus en tijdens een avondmaalsdienst ook een doos.

      Voedselbank: Vergeet me niet!

 

*************************************************************************** 

               Zegen van Sint Patrick:

              De Heer zij voor u
              om u de juiste weg te wijzen. 

               De Heer zij achter u
               om u in zijn armen te sluiten   
               en u te beschermen tegen gevaar. 

               De Heer zij onder u
               om u op te vangen
               wanneer u dreigt te vallen. 

               De Heer zij in u
               om u te troosten als u verdriet hebt. 

               De Heer omgeve u
               als een beschermende muur
               wanneer anderen over u heen vallen.

               En de Heer zij boven u
               om u te zegenen. 

                Zo zegene u God de Vader,
                de Zoon en de Heilige Geest. 

                Vandaag en morgen
                en in de eeuwen der eeuwen.

                Amen.