Zondagsbrieven van de PKN gemeente te Den Burg

Liturgie voor zondag 15 april in 'de Burght' aanvang 9.30 uur

Orgelspel

Welkom door ouderling

Zingen Psalm 98, 1 en 2

Votum en groet

Zingen Psalm 98, 3 en 4


Drempelgebed

Zingen lied 637, geheel

Kyriëgebed

Glorialied  lied 645,  1, 2, 3 en 4

Met de kinderen….

Schriftlied 314 ,geheel

Lezing Genesis 4: 1-16

Zingen lied 272 ,  1, 2 en 3

Lezing Johannes 21: 15-24

Zingen lied 649: geheel.

Overdenking

orgelspel

Gebeden, Onze Vader

Collecten

Zingen lied 974, geheel. 

Zegen

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

                            Zondag 15 april 2018

Voorganger:     Ds. W. Huizing                            Collecte: 1e rondgang: Diaconie
Ouderling van dienst:   mevr. M. Blommers                        2e rondgang: Kerk  
Organist: de heer   D. Wassink                            Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

                       Er is nevendienst voor alle kinderen van de basisschool.

 

                                                           Zondag 22 april 2018

Voorganger:    Ds. L. van Loo uit Hoogkarspel             Collecte: 1e rondgang: de Voedselbank
Ouderling van dienst:    mevr. M. Druif                                        2e rondgang: Kerk  

Organist:    de heer J. Kruithof
                                      Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

Agenda:
maandag 16 april 19.30 uur: Cantorij in De Burght

woensdag 18 april 19.30 uur: geloofsgesprek donorwet/orgaandonatie, De Poort

Pastoraat:
Laten we gedenken ieder die onze aandacht en ons gebed behoeft. Oud en jong, ziek of gezond. Binnen en buiten onze gemeenschap; binnen en buiten de kerk.

Bloemengroet:

Gemeenteavond over orgaandonatie:

Onlangs is de nieuwe wet op orgaandonatie aangenomen in de Eerste Kamer. Misschien heeft u zich ooit laten registreren als mogelijke donor. Of misschien heeft u er bezwaar tegen, om welke reden ook. Veel mensen in Nederland hebben een beslissing tot wel/niet registreren nooit genomen. Terwijl het ons allen kan overkomen dat we met de kwestie worden geconfronteerd, hetzij als mogelijke donor, hetzij als nabestaande. De scriba van de PKN, ds. René de Reuver, heeft zich in een column uitgesproken. Zijn woorden zijn uitgangspunt voor de gemeenteavond op woensdag 18 april. Er is geen inleiding van een deskundige, we hebben zelf genoeg geloof, verstand en ervaring in huis om met elkaar van gedachten te wisselen. U bent van harte welkom in De Poort, om half acht. Zie ook het Kerkblad van april.

De avond is voorbereid door ds. Wikke Huizing, Froukje Vlaming, Janneke Tolsma, Roelie Struick.

Er komen weer verkiezingen voor twee ambtsdragers. Een diaken en een ouderling. Eef Eelman treedt af als diaken en er is nog steeds een vacature voor ouderling. Om te kunnen kiezen ligt er een ledenlijst voorin de kerk en staat er een bus waarin u de voordracht kunt doen.

Koffiedrinken: 
Na afloop van de dienst is ieder van harte welkom om, onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas limonade, nog even gezellig samen te zijn.

Kopij voor de zondagsbrief  van 22 april graag inleveren tot vrijdag 20 april 12.00 uur bij  Tineke Ramaker, Vloedlijn 34, tel. 313866 tinekeramaker@texel.com

 *************************************************************************** 

                    Zondag 8 april 2018  Beloken Pasen

Voorganger  : Ds. P.F. Goedendorp uit Leersum           Collecte: 1e rondgang: Eilandelijk Diaconaal Project                                                                                                                       – kindertehuis in Nepal”. }
Ouderling van dienst:    mevr. H. van Noort                                 2e rondgang: Kerk  
Organist: de heer J. Kruithof                                         Uitgangscollecte:Onderhoud gebouwen 

Agenda:

maandag 9 april 19.30 uur: Cantorij in De Burght

woensdag 11 april 19.30 uur: Kerkenraad in de Poort

Pastoraat:
Laten we gedenken ieder die onze aandacht en ons gebed behoeft. Oud en jong, ziek of gezond. Binnen en buiten onze gemeenschap; binnen en buiten de kerk.

Diaconale collecte.
Vanmorgen is de opbrengst van de 1e  collecte bestemd voor het nieuwe Eilandelijk Diaconaal Project: een klein kindertehuis in Nepal, waar nu zo’n 20 kinderen worden opgevangen in de leeftijd van ± 6 tot 18 jaar. De kinderen gaan naar school, worden gekleed en gevoed, maar krijgen bovenal aandacht en genegenheid om ze een goede start in het leven te geven. Ook na het behalen van hun schooldiploma worden de kinderen begeleid en niet aan hun lot overgelaten. Velen blijven dicht in de buurt wonen en komen nog vaak in het tehuis om te helpen, advies te vragen of gewoon voor een praatje. Het geld is hard nodig voor het kopen van eten, schoolspullen, kleding en personeelskosten. Helpt u mee?

Er komen weer verkiezingen voor twee ambtsdragers.
Een diaken en een ouderling. Om te kunnen kiezen ligt er een ledenlijst voorin de kerk en staat er een bus waarin u de voordracht kunt doen

Koffiedrinken   
Na afloop van de dienst is ieder van harte welkom
om, onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas limonade, nog even gezellig samen te zijn.

Kopij voor de zondagsbrief  van 15 april graag inleveren tot vrijdag 13 april 12.00 uur bij  Joke Vlaming, Schoudieck 44. tel 315321.
Attentie: De zondagsbrief van 22 en 29 april zal Tineke Ramaker verzorgen.

 *************************************************************************** 

6.30 uur:      Zondag 1 april  Paaswake in de Burghtkerk

Voorganger:  ds. W. Huizing, aansluitend een Paasontbijt in de Schakel.
 

9.30 uur:     Zondag 1 april 2018, Pasen.           dienst in De Burght.

Voorganger:          ds. W. Huizing.                     Collectes:  1e rondgang: Hulp Oost-Europa.
Ouderling van dienst:  mevr. K. Keijser.                             2e rondgang: Jeugdwerk JOP.   
Organist:          de heer J. Kruithof.                   Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen.

 *************************************************************************** 

                                        Zondag 25 maart 2018, Palmpasen.

Voorganger:             ds. W. Huizing.                   Collectes:  1e rondgang: KiA/Oeganda.
Ouderling van dienst: mevr. M. Blommers.                           2e rondgang: kerk.
Organist:      de heer A. Abbenes.                       Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen.

Bloemengroet.  

Diensten Stille Week.

 - woensdag   28 maart, 19.30 uur: Avondgebed in De Burght.  

 - donderdag  29 maart, 19.30 uur: Witte Donderdag: Viering Avondmaal.

 -   vrijdag      30 maart, 19.30 uur: Goede Vrijdagviering.

 -   zondag        1  april,   6.30 uur: Paas Wake met Oecumenische viering Avondmaal,
                                                     met medewerking van de Cantorij.

Diaconale collecte.
Vanmorgen is de diaconale collecte bestemd voor een project van Kerk in Actie voor steun aan kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda, waar moeders de ruggengraat zijn van de samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld hun leven zwaar maken. Mothers’ Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in afgelegen dorpen en leren hen nieuwe vaardigheden aan, b.v. hoe zij uit de armoede kunnen komen en hoe een stabiel gezinsleven kinderen tot bloei kan brengen. Ook geeft Mothers’  Union voorlichting over hiv/aids, traint vrouwen in het omgaan met conflicten en verstrekt ze de positie van vrouwen in de kerk. Deze activiteiten zijn zeer succesvol. Moeders voelen zich door dit netwerk gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.

   *************************************************************************** 

                          Zondag 18 maart 2018, Judica.

Voorganger: ds. C. Corporaal uit Bolsward.             Collectes: 1e rondgang: KiA/Onderwijs Zuid India. 
Ouderling van dienst:        mevr. K. Keijser.                              2e rondgang: kerk.
Organist:                        de heer J. Kruithof.             Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen.

Bloemengroet.

Agenda.
- woensdag   21 maart, 19.30 uur: Avondgebed in De Burght.  

               -donderdag  22 maart,  20.00 uur: Bijbelvertaalkring, Vloedlijn 17. 
                                                                    De tekst die besproken wordt is Exodus 32.

Avondgebed.
In de Goede Week is er op woensdagavond 28 maart een avondgebed in De Burght, om half acht, net als in de afgelopen weken en komende woensdag.

In het kerkblad staan ook Avondgebeden  op maandag 26 en dinsdag 27 maart in De Poort vermeld. Deze vervallen!

Diaconale collecte.
Vanmorgen is de diaconale collecte bestemd voor een project in Zuid-India, waar veel mensen naar de stad trekken om te gaan werken in de textielindustrie. Eenmaal in de stad aangekomen, moeten hun kinderen bijdragen aan het gezinsinkomen, waardoor ze niet naar school kunnen. Kinderarbeid is verboden in India. De organisatie SAVE spoort deze kinderen op en als ze zien dat een kind aan het werk is, lichten ze de autoriteiten in. Deze halen het kind daar weg en nemen juridische stappen tegen de eigenaar. Vervolgens zoekt SAVE samen met de ouders naar mogelijkheden om het kind naar school te laten gaan.

Eilandelijk Diaconaal Project.
Deze week is op de vergadering van het Eilandelijk Diaconaal Werkverband, het project 2016-2018, te weten Hospice Texel, afgesloten. Het totale bedrag dat we met verschillende kerken bij elkaar hebben opgehaald is € 8.458,36. Het project 2018-2020  is geworden: St. Elviras Children Home in Nepal: een kleinschalig kindertehuis, waar op dit moment 20 kinderen verblijven. Op 8 april zal er voor het eerst voor dit doel worden gecollecteerd. Meer informatie in het kerkblad van april.

Bazaar 2018.
Vanaf dit jaar wordt er nog maar één bazaar gehouden: we gaan fijn samenvoegen.  De datum wordt  9  november in kerkgebouw De Burght. Als er mensen zijn die al wat spulletjes of prijsjes voor de Poort bazaar hebben verzameld, dan hopen we dat u die tot 9 november wilt bewaren.  
Een groet van de bazaarcommissie.

*************************************************************************** 
                            
Zondag 11 maart 2018

Voorganger: Da. W. Huizing                      Collecte 1e:Binnenlands diaconaat
Ouderling van dienst: Mw. M. Druif                         2e: Kerk   
Organist: de heer Kruithof                          Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

Agenda.
Woensdag 14 maart, 19.30: Avondgebed in De Burght en om 20.10 uur is er kerkenraadsvergadering in De Poort. 

Vrijdag 16 maart, 19.30 uur: Taizé-viering in de Rooms Katholieke kerk aan de Molenstraat.

Kopij voor de zondagsbrief van 18 maart kunt u inleveren tot 16 maart 12.00 uur bij  Mary Veltkamp, Maricoweg 17, telefoon 313600 of e-mail maryveltkamp@texel.com 

Taizé-viering Texel.
Taizé is een plaats in Frankrijk waar jaarlijks duizenden mensen naar toegaan voor ontmoeting en bezinning. De Raad voor het Zomerwerk van de Texelse kerken, organiseert in de veertigdagentijd op vrijdagavond 16 maart om 19.30 uur een Taizé-viering in de RK-kerk aan de Molenstraat.
Voor uitgebreide informatie, zie kerkblad maart bladzijde 2.

Diaconale collecte.
Vanmorgen is de diaconale collecte bestemd voor binnenlands diaconaat en wel in het bijzonder voor  een door verschillende kerken gerunde sociale supermarkt in Almere. In deze jonge stad, waar sociale samenhang ontbreekt en veel armoede en werkloosheid voorkomen, staan gezamenlijke kerken de mensen  bij met praktische hulp, waaronder een sociale supermarkt. Hier krijgen klanten niet een standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Ook is er een kleding-, meubel- en witgoedloket.

*************************************************************************** 

     In het portaal van 'de Burght' en 'de Poort'

     staat altijd een bus en tijdens een avondmaalsdienst ook een doos.

      Voedselbank: Vergeet me niet!

 

*************************************************************************** 

               Zegen van Sint Patrick:

              De Heer zij voor u
              om u de juiste weg te wijzen. 

               De Heer zij achter u
               om u in zijn armen te sluiten   
               en u te beschermen tegen gevaar. 

               De Heer zij onder u
               om u op te vangen
               wanneer u dreigt te vallen. 

               De Heer zij in u
               om u te troosten als u verdriet hebt. 

               De Heer omgeve u
               als een beschermende muur
               wanneer anderen over u heen vallen.

               En de Heer zij boven u
               om u te zegenen. 

                Zo zegene u God de Vader,
                de Zoon en de Heilige Geest. 

                Vandaag en morgen
                en in de eeuwen der eeuwen.

                Amen.