Welkom op de site van Protestantse Gemeente te Den Burg

Gemeentegids 2019/2020 (10-2019)
Voor het seizoen 2019/2020 hebben nijvere handen weer een gemeentegids gemaakt.  Gemeentegids 2019/2020

Zandtovenaar komt naar Texel op zaterdag 21 december. (12-2019)
Om alvast in de agenda te zetten en aan uw (klein)kinderen te vertellen: de Zandtovenaar komt op 21 december naar Texel! Op initiatief van ds. David Lodder zal de Zandtovenaar een voorstelling geven over het Kerstverhaal voor alle kinderen van Texel vanaf 6 jaar.
Wie de Zandtovenaar nog niet kent, kan allerlei filmpjes vinden op Youtube. De voorstelling vindt plaats in De Burght, om half vijf ’s middags. Met een groepje uit de Baptistengemeente, onze gemeente en de Raad van Kerken, zijn we dit aan het voorbereiden. Er komt nl. best wat bij kijken.
De toegangskaarten à € 3,00 zijn vanaf 9 december verkrijgbaar bij het Open Boek.


Adventsmiddag 17 december
(12-2019)

U bent van harte uitgenodigd voor de Adventsmiddag op dinsdag 17 december.
Aanvang 15.00 uur in de Poort. Telefonische opgave bij Marga Drijver, tel.06-13415258.
Vervoer kan geregeld worden.

Wandelen met de predikant (12-2019)
Als de kerkklok op woensdagmiddag half twee slaat, start ik met een wandeling rond Den Burg. Iedere woensdag, behalve bij Code Oranje. Zelden loop ik alleen. Dat is de bedoeling: iedereen kan mee. Al wandelend, in gemiddeld tempo, hebben we het over van alles en genieten van landschap, beweging en goed gezelschap
In december starten we op 4, 11, 18 en op 8 januari.

Bijzondere diaconale collecten in december 2019. (12-2019)

Zondag 8 december is de diaconale collecte bestemd voor het Eilandelijk Diaconaal Project:
een klein weeshuis in Kathmandu, Nepal, waar zo’n 20 kinderen worden opgevangen, met scholing. lees verder........


Gemeentemiddag vrijdag 29 november 16.00 – 18.30 uur in De Poort met maaltijd
(11-2019)

Beste gemeenteleden. Op vrijdag 29 november a.s. hebben wij een gemeentemiddag.
Deze is in De Poort en begint om 16.00 uur.
De invulling voor deze middag ziet er als volgt uit:

·                     Inloop vanaf 15.30 uur tot 16.00 uur met koffie en thee.
·
                     Opening
·
                     Jaarrekening
·
                     Gebouwen
·
                     Personele zaken: pastoraal werker
·
                     Interview
·
                     Zingen  *
·
                     Rondvraag
·
                     Gebed
·
                     Maaltijd
·
                     Sluiting

* Wanneer U liederen hebt die U graag zingt, kunt U deze opgeven bij Meta Blommers tel.: 06 2226 2997.
Wij hopen dat U komt. Wilt U opgehaald worden, neemt U dan contact op met Arjan Kop.
Namens de voorbereidingscommissie, Meta Blommers

Dienst 17-11 jubileum Singers of the Lord (11-2019)
Zondag 17 november zal het koor “Singers of the Lord” meewerken aan de dienst en daarmee vieren dat het 40 jaar bestaat.
Dat is een mijlpaal voor het koor waarin, naast samen mooie liederen zingen, ook het sociale contact van groot belang is.
We hopen van harte dat u mee komt vieren.
Wikke Huizing

 

Schoenendoosactie 2019/2020 (11-2019)
Even een bedankje voor alle kinderen, opa's en oma's en anderen mensen rond om ons heen. voor het maken van een prachtig gevulde doos.
lees verder....

Van eiland naar eiland, Bezoek partnergemeente Bergen/ Rügen (11-2019)
Donderdagavond, 10/10, was het zover, onze vrienden uit Bergen arriveerden, het was heel goed om elkaar weer te zien! In het afgelopen jaar is er veel gepasseerd op beide eilanden. Dat geeft verbinding en soepelheid en die hebben we nodig.
Want veel wind en regen was reden om het plan wat aan te passen.
We schuilden in de Burght en waar kun je dat beter doen. lees verder.........

Verslag Protestantse Startzondag (11-2019)              

De startzondag van 6 oktober vond dit jaar plaats in Den Burg.
De voorbereidingen verliepen zeer voorspoedig tot een paar weken van te voren de genodigde kunstenaar ziek werd. Hij zou een groot deel van het programma verzorgen.
En het leek wel of de Wet van Murphy toen in werking ging: dan gaan er meer dingen mis.
lees verder......

 


Bazaar 2019 (11-2019)
Het was dit jaar een drukbezochte en gezellige bazaar, ook de Bingo ’s avonds was heel goed bezocht en erg gezellig. We  hebben een prachtig bedrag van netto € 5000,- over kunnen maken naar de Kerkrentmeesters. lees verder......

 

Dankdag actie (11-2019)
Dankdag is het moment dat we binnen de Protestantse Kerk stil staan bij alles waar we dankbaar voor mogen zijn. De vruchten van het land, de producten en diensten die we produceren, maar vooral ook de steun die we elkaar verlenen. Het is ook een moment om met anderen te delen en bij te dragen aan het voortleven van onze (kerkelijke) samenleving.
De brief van deze actie is met het Tessels kerkblad van november meegekomen of wordt in de loop van november rond gebracht. 
In de Dankdagdienst van 10 november is de 2e collecte ook voor deze actie. Van harte aanbevolen!

Givt, smartphone in de kerk.... (07-2019)

Givt maakt het mogelijk om een bedrag te geven met je smartphone.

lees verder..........

Bijbelvertaalkring  24 oktober (10-2019)
Vorig jaar hadden we even andere dingen te bespreken en te doen maar dit seizoen willen we de bijbelvertaalkring weer bijeen roepen. lees verder........

Kom meezingen in de cantorij (9-2019)    Op maandag 2 september beginnen we weer. 
Al meer dan 6 jaar zingen we uit het Nieuwe Liedboek. Heel wat nieuwe liederen hebben we geleerd waarvan sommigen zeer geliefd zijn geworden. Er staan 1016 ! liederen in het boek. De teksten bieden een breed scala aan theologische inhoud en geloofsuitingen. De melodieën zijn heel divers in stijl en vorm en komen uit verschillende culturen. Veelkleurig dus. Iedereen, van jong tot oud, kan wel een lied van haar of zijn gading vinden. lees verder.......

 

Interkerkelijke Vrouwencontactgroep Texel Zomerwerk in de Burghtkerk (09-2019)
Deze zomer is er op zes woensdagen  weer koffie en thee geschonken in de kerk aan de Binnenburg voor een waterproject van de Wilde Ganzen, dit maal in Kenia waar bij een school drinkwatervoorzieningen / putten worden aangelegd. Alle zusters en broeders die hieraan hebben meegewerkt hartelijk dank voor het koffie en thee schenken, het sjouwen met tafels en stoelen en het weer opruimen. Ook alle gulle gevers van thee, koffie, taart, cake,  zelfgemaakte kaarten, suiker e.d. hartelijk bedankt. Vanaf Texel kunnen we  € 1.100 overmaken voor het project. Ook zijn er weer heel veel verbanden ingeleverd voor de Lepra-zending.  We hopen volgend jaar weer op uw steun en hulp.
Martha, Jeanny, Thea, Tiny Smit, Anneloes en Tiny Zuidewind

De opbrengst van het zomerwerk in de Burghtkerk, op woensdagen van 17 juli t/m 21 augustus van 10-16 uur,  is bestemd voor een project van de Wilde Ganzen. Dit jaar is het een project in Kenia. In de dorpen Uyombo en Maweni moeten de bewoners dagelijks 15 km lopen naar de meest nabije waterput die nog werkt. De Nederlandse stichting Pamoja Kenia gaat in de dorpen nieuwe waterputten slaan en sanitaire voorzieningen maken bij de twee scholen. De bewoners moeten een hele kleine bijdrage leveren voor het water om onderhoud van de putten te kunnen blijven betalen. In de twee dorpen wonen samen ongeveer 1500 mensen. Het totale project kost € 28.800,00. Wij hopen daar deze zomer een bijdrage aan te kunnen geven. U kunt helpen door gezellig bij ons in de kerk te komen koffie drinken, en / of door koffie, thee, taart, koek, suiker ed. te schenken.

© foto’s: Wilde Ganzen


Pinksteren 2019 (06-2019)

Zoals de laatste tijd gebruikelijk is worden tijdens de

Pinksterdienst door de kinderen lichten ontstoken.

Een terugkerend feest voor de jongeren!
 

 

 


Kerkenraad neemt afstand van Nashville-verklaring
(03-2019)

Deze Nashville-verklaring is de laatste tijd in het nieuws geweest. Hoewel de verklaring al in 2017 is gemaakt, sprong de landelijke pers er bovenop toen bekend werd dat enkele Nederlandse kerken de verklaring hadden ondertekend. Hoe kunnen we als Protestantse Gemeente Den Burg hierop reageren?

Waar gaat de verklaring over?
De schrijvers van de verklaring wijzen homoseksuele relaties en transgenders af. Volgens de schrijvers en ondertekenaars is het een zonde om deze vormen van seksualiteit goed te keuren en mogen christenen hierover niet van mening verschillen. De verklaring zegt dat homoseksuelen en mensen die worstelen met hun genderidentiteit wél welkom zijn in de kerk en dat – dankzij Gods genade – hun zondige verlangens 'gedood' kunnen worden.

Wat is het standpunt van de kerkenraad?
In eerste instantie dachten we dat dit onderwerp niet zo groot was. Maar dat is binnenkerkelijk gedacht. Buitenkerkelijk wordt daar anders naar gekeken: die ziet niet hoe wij hierover denken. Nu er wel commotie over ontstaat, wordt ons als kerken gevraagd wel of geen afstand te nemen. Er zijn in het algemeen al geluiden gehoord van “als jullie achter de verklaring staan, wil ik niet meer bij jullie komen”.
Zoals ook in onze plaatselijke regeling staat, maken wij geen onderscheid tussen seksualiteit en –voorkeuren. Het zegenen van huwelijken tussen 2 mannen of 2 vrouwen staat gelijk aan het zegenen van een huwelijk tussen een man en vrouw. De Nashvilleverklaring is geen aanleiding daarover anders te denken. Iedereen is welkom in onze kerk, zonder dat wij daarbij denken of uitspreken of wensen dat ‘verlangens gedood kunnen worden’.

Belangrijk dit geluid te laten horen!
Wij scharen ons dus niet achter de handtekeningen van kerken die de verklaring wel hebben ondertekend. Sterker nog. Wij willen dat iedereen weet dat wij daarvan afstand nemen. Voor de buitenwereld zal niet duidelijk zijn welke kerk nu wel of niet ondertekend heeft. Daarom zullen wij op onze website ook schrijven dat wij de Nashvilleverklaring afwijzen. Ook laten wij ons registeren op een landelijke site waarop kerkgemeenten staan die afstand van de verklaring nemen.

Wat betekent die voor de gemeente? 
Als er vragen komen hoe onze kerk op de verklaring heeft gereageerd, kunt u aangeven dat wij de verklaring niet onderschrijven, niet ondertekend hebben en tegen de verklaring te zijn.
We zijn een veelkleurige gemeente, waar voldoende plek is voor alle mensen die samen Geloof, Hoop en Liefde voor elkaar en voor God hebben.

Restauratie historisch torenuurwerk
De restauratie van het historische uurwerk uit de toren van de
 Burght verloopt voorspoedig. Naar verwachting zal het torenuurwerk
 in de 2e week van april 2015 teruggeplaatst worden in de toren.
 In een aantal regionale en plaatselijke kranten is de afgelopen
 maanden reeds de nodige aandacht aan deze restauratie besteed.
 Aan de hand van een aantal kenmerken denken deskundigen van de
 Stichting tot behoud van het Torenuurwerk dat het uurwerk tussen
 1530 en 1570 moet zijn gemaakt. lees verder...

Kerkhof
Alle gegevens zijn door Gijs Bouw nu in een speciaal beheerprogramma voor kerkhoven ingevoerd.
De achterstand met het aanbieden van verlengingsovereenkomsten voor de grafhuur kan nu worden
weggewerkt. Er zijn ruim 500 grafplekken, met per plek plaats voor maximaal drie personen.
Het grootste deel van de plekken is nog vrij.  lees verder.........

Gedicht.
Vrijwilliger zijn ---
Is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
Maar niet te koop
Is positief doen
Met als enige doel
Voor jezelf en de ander
Een goed gevoel
Bedankt.

 (Dit gedicht is overgenomen van de site: GedichtenStad.nl, de auteur wordt daar niet genoemd)

Fusie gereformeerde kerk en hervormde gemeente (05-2011)

   In een feestelijke dienst werd zondag
   8 mei 2011 de fusie getekend tussen
   de hervormde gemeente en gereformeerde
   kerk van Den Burg. Leden van de kerkenraad
   tekenden de notaris Dogger voorgelezen
   stukken en er werden twee kunstwerken
   overhandigd, één van Cobie Bremer,
   gemaakt met het nieuwe logo en een
   houtsnijwerk van Marcel Tielemans. 

    Bron: Texelse Courant

   Klik voor meer foto's van deze dienst op
   'Fusiedienst 08-05-2011' aan de rechterzijde
   van deze pagina.

*  Vervangen van de leien 'de Burght' kerk (2010)
Omdat we hoorden dat mensen het bankrekeningnummer kwijt waren hierbij nog een keer dat nummer:

        1552.96.841 t.n.v. Restauratiefonds NH kerk.

Voor € 25,- sponsort u één lei en ontvangt u een certificaat met het nummer van de lei die namens U op
het dak wordt gelegd. En als U vijf leien of meer sponsort dan ontvangt u een certificaat en wordt niet
alleen een nummer maar ook uw naam op de leien gezet.
Heeft u vragen bel dan naar 06.14.31.52.53. Namens de werkgroep “nieuwe leien”
   lees verder..........

                       

                "Ereburgers kopen eerste nieuwe leien kerkdak"
                Druk op onderstaande link om het artikel te bekijken
:
               
http://www.texel-plaza.nl/nieuws/artikel.php?id=40672