Welkom op de site van Protestantse Gemeente te Den Burg

Agenda:   Alle voorgenomen activiteiten beginnen in het nieuwe normaal weer een beetje tot leven te komen.
We houden u op de hoogte van wat er wel mogelijk is! Zie elders in het kerkblad

Agenda (07-2020)
Diensten
De zondagse kerkdiensten zijn weer gestart in de Burght met aangepaste regels. lees verder.........

Er is veel over nagedacht over het koffie drinken na afloop van de dienst met de huidige regelgeving. Dat is best lastig. Vanaf zondag 19 juli gaan we dat weer opstarten.


Groepsbijeenkomsten
Bijeenkomsten met meerdere mensen in de kerkgebouwen, buiten de diensten, mogen ook weer. Wel moet  1.5 meter afstand tussen de deelnemers worden gehouden. En het gebouw is met looproutes en schoonmaakplannen ingericht. Buiten samenkomen is geen probleem, mits er ook daar afstand gehouden wordt. Dat schept mogelijkheden waarover we nadenken.

Zomerkerk

met dank aan Ria v.d. Slikke

In goed overleg is er besloten om de geplande activiteiten voor Zomerkerk niet door te laten gaan. Gezien de omstandigheden is het ondoenlijk ze veilig te organiseren. Het programma wordt verplaatst naar volgend jaar.
Op www.pkn.nl/corona vindt u alle adviezen en richtlijnen, met alle mogelijkheden en beperkingen, die de PKN heeft opgesteld.

Wat kunt u doen voor een kind in armoede? Meer dan je denkt!
Doe mee aan de
schoenendoosaktie en tover een simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk.
Wilt u meer weten over de  Schoenendoosactie ? Surf dan naar:
https://schoenendoosactie.nl/

Incasso's (06-2020)
Een punt van aandacht is het laten incasseren van uw vrijwillige bijdrage. Tijdens de actie Kerkbalans heeft u op het Toezeggingsformulier aan kunnen geven of u de vrijwillige bijdrage door ons wil laten incasseren. Dat is makkelijk voor u want u hebt er geen omkijken meer naar. Nu komt het echter voor dat er gemeenteleden zijn die het toegezegde bedrag toch zelf over maken en als er dan 'gewoon' wordt ge?casseerd dan wordt er twee keer een bijdrage gegeven en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uiteraard stort de penningmeester het teveel betaalde bedrag weer terug maar toch.............

Solidariteitskas (06-2020)
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet ?zelfvoorzienend? zijn, kunnen er een beroep op doen. Bijdragen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar.
Met het kerkblad van juli/augustus worden de bijdrage verzoeken weer rondgebracht of u krijgt het persoonlijk in de bus.

Boekje over De Poort (07-2020)

Nu we binnenkort afscheid gaan nemen van De Poort is het plan ontstaan om een boekje te maken als aandenken aan dit gebouw.
Er is recent een groot aantal foto?s genomen door Tineke Terpstra waarmee het gebouw en wat daar in aanwezig is, is vastgelegd.
Wie heeft er nog verhalen en oude foto?s die wanneer ze al geen plaats in het boekje kunnen krijgen een plek in het archief verdienen?

Collecten (07-2020)
Ook deze maand zijn er weer gemeenteleden die een (extra) bijdrage aan de kerk hebben overgemaakt omdat er niet gecollecteerd kon worden in de kerk. We mochten het mooie bedrag van ? 320,00 ontvangen en daar zijn de kerkrentmeesters erg blij mee. Hartelijk dank!
Als u dit leest dan zijn er al weer twee kerkdiensten in de Burght geweest. Na afloop van de dienst wordt u verzocht om de kerkzaal te verlaten via de zijdeuren. Daar staan ook de collectezakken waar u uw bijdrage in kunt deponeren omdat er niet gecollecteerd wordt tijdens de dienst. Dat mag met contact geld maar collectebonnen zijn ook zeer welkom!!  De bonnen zijn leverbaar per 20 stuks op een vel en kosten dan 20 x ? 0,50 = ? 10,00, 20 x ? 1,00 = ? 20,00 of 20 x ? 1,50 = ? 30,00.
U kunt ze bestellen door een bedrag over te maken op rek. nummer NL62RABO 0122 0417 02 t.n.v. PKN gemeente Den Burg.
Een groot voordeel van collectebonnen in deze tijd is dat u geen 'vies' contant geld hoeft aan te raken maar uw eigen papieren bonnen kunt gebruiken. Wel zo veilig!

Gemeentegids 2019/2020
Voor het seizoen 2019/2020 hebben nijvere handen weer een gemeentegids gemaakt.  Gemeentegids 2019/2020

Wandelen met de predikant (03-2020)
Helaas is dat slecht te organiseren met voldoende afstand.

Van eiland naar eiland, Bezoek partnergemeente Bergen/ R?en (11-2019)
Donderdagavond, 10/10, was het zover, onze vrienden uit Bergen arriveerden, het was heel goed om elkaar weer te zien! In het afgelopen jaar is er veel gepasseerd op beide eilanden. Dat geeft verbinding en soepelheid en die hebben we nodig.
Want veel wind en regen was reden om het plan wat aan te passen.
We schuilden in de Burght en waar kun je dat beter doen. lees verder.........

Verslag Protestantse Startzondag (11-2019)              
De startzondag van 6 oktober vond dit jaar plaats in Den Burg.
De voorbereidingen verliepen zeer voorspoedig tot een paar weken van te voren de genodigde kunstenaar ziek werd. Hij zou een groot deel van het programma verzorgen.
En het leek wel of de Wet van Murphy toen in werking ging: dan gaan er meer dingen mis.  lees verder......

 


Bazaar 2019 (11-2019)
Het was dit jaar een drukbezochte en gezellige bazaar, ook de Bingo ?s avonds was heel goed bezocht en erg gezellig. We  hebben een prachtig bedrag van netto ? 5000,- over kunnen maken naar de Kerkrentmeesters. lees verder......

 

Givt, smartphone in de kerk.... (07-2019)

Givt maakt het mogelijk om een bedrag te geven met je smartphone.

lees verder..........


Kom meezingen in de cantorij (9-2019)    Op maandag 2 september beginnen we weer. 
Al meer dan 6 jaar zingen we uit het Nieuwe Liedboek. Heel wat nieuwe liederen hebben we geleerd waarvan sommigen zeer geliefd zijn geworden. Er staan 1016 ! liederen in het boek. De teksten bieden een breed scala aan theologische inhoud en geloofsuitingen. De melodie? zijn heel divers in stijl en vorm en komen uit verschillende culturen. Veelkleurig dus. Iedereen, van jong tot oud, kan wel een lied van haar of zijn gading vinden. lees verder.......

 

Interkerkelijke Vrouwencontactgroep Texel Zomerwerk in de Burghtkerk (09-2019)
Deze zomer is er op zes woensdagen  weer koffie en thee geschonken in de kerk aan de Binnenburg voor een waterproject van de Wilde Ganzen, dit maal in Kenia waar bij een school drinkwatervoorzieningen / putten worden aangelegd. Alle zusters en broeders die hieraan hebben meegewerkt hartelijk dank voor het koffie en thee schenken, het sjouwen met tafels en stoelen en het weer opruimen. Ook alle gulle gevers van thee, koffie, taart, cake,  zelfgemaakte kaarten, suiker e.d. hartelijk bedankt. Vanaf Texel kunnen we  ? 1.100 overmaken voor het project. Ook zijn er weer heel veel verbanden ingeleverd voor de Lepra-zending.  We hopen volgend jaar weer op uw steun en hulp.
Martha, Jeanny, Thea, Tiny Smit, Anneloes en Tiny Zuidewind

De opbrengst van het zomerwerk in de Burghtkerk, op woensdagen van 17 juli t/m 21 augustus van 10-16 uur,  is bestemd voor een project van de Wilde Ganzen. Dit jaar is het een project in Kenia. In de dorpen Uyombo en Maweni moeten de bewoners dagelijks 15 km lopen naar de meest nabije waterput die nog werkt. De Nederlandse stichting Pamoja Kenia gaat in de dorpen nieuwe waterputten slaan en sanitaire voorzieningen maken bij de twee scholen. De bewoners moeten een hele kleine bijdrage leveren voor het water om onderhoud van de putten te kunnen blijven betalen. In de twee dorpen wonen samen ongeveer 1500 mensen. Het totale project kost ? 28.800,00. Wij hopen daar deze zomer een bijdrage aan te kunnen geven. U kunt helpen door gezellig bij ons in de kerk te komen koffie drinken, en / of door koffie, thee, taart, koek, suiker ed. te schenken.

 foto: Wilde Ganzen
 

Kerkenraad neemt afstand van Nashville-verklaring (03-2019)
Deze Nashville-verklaring is de laatste tijd in het nieuws geweest. Hoewel de verklaring al in 2017 is gemaakt, sprong de landelijke pers er bovenop toen bekend werd dat enkele Nederlandse kerken de verklaring hadden ondertekend. Hoe kunnen we als Protestantse Gemeente Den Burg hierop reageren?

Waar gaat de verklaring over?
De schrijvers van de verklaring wijzen homoseksuele relaties en transgenders af. Volgens de schrijvers en ondertekenaars is het een zonde om deze vormen van seksualiteit goed te keuren en mogen christenen hierover niet van mening verschillen. De verklaring zegt dat homoseksuelen en mensen die worstelen met hun genderidentiteit w? welkom zijn in de kerk en dat ? dankzij Gods genade ? hun zondige verlangens 'gedood' kunnen worden.

Wat is het standpunt van de kerkenraad?
In eerste instantie dachten we dat dit onderwerp niet zo groot was. Maar dat is binnenkerkelijk gedacht. Buitenkerkelijk wordt daar anders naar gekeken: die ziet niet hoe wij hierover denken. Nu er wel commotie over ontstaat, wordt ons als kerken gevraagd wel of geen afstand te nemen. Er zijn in het algemeen al geluiden gehoord van ?als jullie achter de verklaring staan, wil ik niet meer bij jullie komen?.
Zoals ook in onze plaatselijke regeling staat, maken wij geen onderscheid tussen seksualiteit en ?voorkeuren. Het zegenen van huwelijken tussen 2 mannen of 2 vrouwen staat gelijk aan het zegenen van een huwelijk tussen een man en vrouw. De Nashvilleverklaring is geen aanleiding daarover anders te denken. Iedereen is welkom in onze kerk, zonder dat wij daarbij denken of uitspreken of wensen dat ?verlangens gedood kunnen worden?.

Belangrijk dit geluid te laten horen!
Wij scharen ons dus niet achter de handtekeningen van kerken die de verklaring wel hebben ondertekend. Sterker nog. Wij willen dat iedereen weet dat wij daarvan afstand nemen. Voor de buitenwereld zal niet duidelijk zijn welke kerk nu wel of niet ondertekend heeft. Daarom zullen wij op onze website ook schrijven dat wij de Nashvilleverklaring afwijzen. Ook laten wij ons registeren op een landelijke site waarop kerkgemeenten staan die afstand van de verklaring nemen.

Wat betekent die voor de gemeente? 
Als er vragen komen hoe onze kerk op de verklaring heeft gereageerd, kunt u aangeven dat wij de verklaring niet onderschrijven, niet ondertekend hebben en tegen de verklaring te zijn.
We zijn een veelkleurige gemeente, waar voldoende plek is voor alle mensen die samen Geloof, Hoop en Liefde voor elkaar en voor God hebben.

Restauratie historisch torenuurwerk
De restauratie van het historische uurwerk uit de toren van de
 Burght verloopt voorspoedig. Naar verwachting zal het torenuurwerk
 in de 2e week van april 2015 teruggeplaatst worden in de toren.
 In een aantal regionale en plaatselijke kranten is de afgelopen
 maanden reeds de nodige aandacht aan deze restauratie besteed.
 Aan de hand van een aantal kenmerken denken deskundigen van de
 Stichting tot behoud van het Torenuurwerk dat het uurwerk tussen
 1530 en 1570 moet zijn gemaakt. lees verder...

 

Kerkhof
Alle gegevens zijn door Gijs Bouw nu in een speciaal beheerprogramma voor kerkhoven ingevoerd.
De achterstand met het aanbieden van verlengingsovereenkomsten voor de grafhuur kan nu worden
weggewerkt. Er zijn ruim 500 grafplekken, met per plek plaats voor maximaal drie personen.
een aanzienlijk deel van de plekken is nog vrij.  lees verder.........

Gedicht.
Vrijwilliger zijn ---
Is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
Maar niet te koop
Is positief doen
Met als enige doel
Voor jezelf en de ander
Een goed gevoel
Bedankt.

 (Dit gedicht is overgenomen van de site: GedichtenStad.nl, de auteur wordt daar niet genoemd)

Fusie gereformeerde kerk en hervormde gemeente (05-2011)

   In een feestelijke dienst werd zondag
   8 mei 2011 de fusie getekend tussen
   de hervormde gemeente en gereformeerde
   kerk van Den Burg. Leden van de kerkenraad
   tekenden de notaris Dogger voorgelezen
   stukken en er werden twee kunstwerken
   overhandigd, ?n van Cobie Bremer,
   gemaakt met het nieuwe logo en een
   houtsnijwerk van Marcel Tielemans. 

    Bron: Texelse Courant

  

 

*  Vervangen van de leien 'de Burght' kerk (2010)
Het ligt alweer een hele tijd achter ons maar in 2010 zijn alle leien van de Burght kerk vervangen. Voorwaar een hele klus!!
Men kon dit project sponsoren door een bedrag van ? 25,- te storen. Daarvoor kreeg men een lei met certificaat en met het nummer van de lei die namens de gever op het dak is gelegd. En als men vijf leien of meer sponsorde dan werd een certificaat verstrekt en werden niet
alleen een nummer maar ook de naam van de sponsor op de leien gezet.
Namens de werkgroep ?nieuwe leien?
   lees verder..........

                       

                "Ereburgers van Texel kochten de eerste nieuwe leien van het kerkdak"