Welkom op de site van Protestantse Gemeente te Den Burg

Gemeentegids 2018/2019 (10-2018)
Voor het seizoen 2018/2019 hebben nijvere handen weer een gemeentegids gemaakt.  Gemeentegids 2018/2019.

Geloofsgesprek over Marc Chagall in de veertigdagen door ds. Dick Van Arkel. (03-2019)
Liefde sterk als de dood
Gaat het over Marc Chagall, dan gaat het ook over de Bijbel.
Voor deze kunstenaar is de Bijbel de rijkste poëtische bron. Hoewel Chagall vaak geassocieerd wordt met de stroming van het surrealisme, ontwikkelde hij een heel eigen stijl en interpretatie van de Bijbelverhalen.
Hij probeert in zijn kunstuitingen het 'bovennatuurlijke' vorm te geven door vensters te openen naar de andere werkelijkheid die niet los te denken is van onze alledaagse werkelijkheid. lees verder...........
Datum: Donderdag 14 maart 2019   Tijd: 20.00-22.00 uur  Plaats :
De Schakel!! en NIET in de Poort

 

 Kledingmarkt (03-2019)
Binnenkort wordt in Den Burg weer de jaarlijkse kledingmarkt gehouden in "De Schakel" aan de Binnenburg. De verkoop van nog goed te gebruiken kleding zal plaats vinden op donderdag 7 maart en vrijdag 8 maart van 10.00 uur tot 17.00 uur. Net als voorgaande jaren het geval was, zal de opbrengst van de markt ook deze keer bestemd worden voor noodlijdende kinderen en ouderen in Moldavië. Misschien kunnen we dit voorjaar weer een aardig bedrag bij elkaar brengen. Ook u kunt uw steentje bijdragen door een bezoek te brengen aan de kledingmarkt. Om de verkoop te doen slagen, hebben we uiteraard veel kleding nodig. Wie goede schone spullen af wil staan, kan dit inleveren in "De Schakel" op dinsdag 5 en woensdag 6 maart tussen 10.00 uur en 16.00 uur. lees verder.......Wandelen met de predikant
(1-2019)
Regelmatig kan op woensdag gewandeld worden. In maart is dat (volgens het kerkblad) op 6, 13, 20, 27 en 3 april.
Onderweg hebben we het over van alles.
Start om half twee, bij de ingang van De Burght.  Wikke Huizing.

Zin in Film (03-2019)      Donderdag 21 maart, 19.30 uur , De Schakel.

Bijzondere collectes in maart 2019 (03-2019)
10 maart, de eerste zondag in de 40-dagentijd, is de diaconale collecte bestemd voor de voorjaarszending en dan speciaal voor Cubaanse kerken. Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z’n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. lees verder............

 

Kerkenraad neemt afstand van Nashville-verklaring (03-2019)
Deze Nashville-verklaring is de laatste tijd in het nieuws geweest. Hoewel de verklaring al in 2017 is gemaakt, sprong de landelijke pers er bovenop toen bekend werd dat enkele Nederlandse kerken de verklaring hadden ondertekend. Hoe kunnen we als Protestantse Gemeente Den Burg hierop reageren?

Waar gaat de verklaring over?
De schrijvers van de verklaring wijzen homoseksuele relaties en transgenders af. Volgens de schrijvers en ondertekenaars is het een zonde om deze vormen van seksualiteit goed te keuren en mogen christenen hierover niet van mening verschillen. De verklaring zegt dat homoseksuelen en mensen die worstelen met hun genderidentiteit wél welkom zijn in de kerk en dat – dankzij Gods genade – hun zondige verlangens 'gedood' kunnen worden.

Wat is het standpunt van de kerkenraad?
In eerste instantie dachten we dat dit onderwerp niet zo groot was. Maar dat is binnenkerkelijk gedacht. Buitenkerkelijk wordt daar anders naar gekeken: die ziet niet hoe wij hierover denken. Nu er wel commotie over ontstaat, wordt ons als kerken gevraagd wel of geen afstand te nemen. Er zijn in het algemeen al geluiden gehoord van “als jullie achter de verklaring staan, wil ik niet meer bij jullie komen”.
Zoals ook in onze plaatselijke regeling staat, maken wij geen onderscheid tussen seksualiteit en –voorkeuren. Het zegenen van huwelijken tussen 2 mannen of 2 vrouwen staat gelijk aan het zegenen van een huwelijk tussen een man en vrouw. De Nashvilleverklaring is geen aanleiding daarover anders te denken. Iedereen is welkom in onze kerk, zonder dat wij daarbij denken of uitspreken of wensen dat ‘verlangens gedood kunnen worden’.

Belangrijk dit geluid te laten horen!
Wij scharen ons dus niet achter de handtekeningen van kerken die de verklaring wel hebben ondertekend. Sterker nog. Wij willen dat iedereen weet dat wij daarvan afstand nemen. Voor de buitenwereld zal niet duidelijk zijn welke kerk nu wel of niet ondertekend heeft. Daarom zullen wij op onze website ook schrijven dat wij de Nashvilleverklaring afwijzen. Ook laten wij ons registeren op een landelijke site waarop kerkgemeenten staan die afstand van de verklaring nemen.

Wat betekent die voor de gemeente? 
Als er vragen komen hoe onze kerk op de verklaring heeft gereageerd, kunt u aangeven dat wij de verklaring niet onderschrijven, niet ondertekend hebben en tegen de verklaring te zijn.
We zijn een veelkleurige gemeente, waar voldoende plek is voor alle mensen die samen Geloof, Hoop en Liefde voor elkaar en voor God hebben.

Kerstspel van de leerlingen van 'de Fontein' in de Burght (20-12-2018)


Met de kinderen van De Fontein vierden we Kerst in de Burght. Onder klokgelui kwamen ze binnen en ze zongen prachtig met het orgel mee.

Schoenendoosactie van Actie4Kids.
Container laden Sierra Leone en afronding
.
 (01-12-2018)

Op 01-12-2018 zijn de containers geladen
 voor Sierra Leone met ruim 8.000 met zorg
 gevulde schoenendozen.
 We konden nog veel extra spullen erbij doen,
 zoals schoolpakketten, voetbalkleding, voetballen en zeep. 
 De verwachting is dat de container begin januari
 in Freetown, Sierra Leone, zal aankomen.
 Wij willen iedereen, die op welke wijze dan ook
 zijn of haar bijdrage geleverd heeft, hartelijk bedanken.
 Wij hebben ook hele mooie weken met elkaar gehad.
 Anneke, Alide, Tineke.

 ‘Vaar naar diep water” van Hille Vlasman (slot)  (11-2018)
“Vaar naar diep water…” (Slot)
Drie maanden heeft de tentoonstelling “Vaar naar diep water…” van Hille Vlasman in De Burght gehangen. Heel veel bezoekers hebben er van genoten. Veel mensen uit de gemeente hebben het mogelijk gemaakt de tentoonstelling open te houden. De vrijwilligers die de toren beheren namen moeiteloos de tentoonstelling erbij. Op extra woensdagen waren er andere suppoosten bereid om aanwezig te zijn. Er moest ingericht en weer opgeruimd worden. Ds. Hille Vlasman en de zijnen hebben een heel fijn weekeinde doorgebracht in de pastorie die prima beheerd wordt dor de fam. Rademaker. Allen heel hartelijk dank voor de medewerking!!  

Wikke Huizing

 
 

Kom meezingen in de cantorij (09-2018)
We zingen als gemeente al meer dan 5 jaar uit het Nieuwe Liedboek. Heel wat nieuwe liederen hebben we geleerd waarvan sommigen zeer geliefd zijn geworden. Er staan 1016 liederen in het boek. De teksten bieden een breed scala aan theologische inhoud en geloofsuitingen. De melodieën zijn heel divers in stijlen en vormen. Muziek uit verschillende culturen. Niet alleen de Westerse. Veelkleurig dus. Iedereen, van jong tot oud, kan wel een lied van haar of zijn gading vinden. Bijzonder is dat er ook vele liturgische gezangen in staan waarbij de cantorij vaak in wisselzang zingt met voorganger en gemeente. Een vorm die aanstekelijk en stimulerend werkt.
Iedere maandagavond zingen we als cantorij uit dit veelkleurige liedboek en ontdekken heel vaak verrassende dingen. We genieten ervan. Gemiddeld één keer per maand zingen we tijdens de kerkdienst en  proberen zo de gemeente te stimuleren en te ondersteunen bij  het zingen van het onbekende - maar ook het bekende lied.
We nodigen u dan ook van harte uit om mee te komen zingen om zo nader kennis te maken met de vele liederen, in allerlei vormen,  uit dit bijzondere liedboek.
We zingen een uur van 19.30 – 20.30 uur. Maandag 3 september is de eerste repetitie. Voorlopig in de Burghtkerk in de wintermaanden in de De Poort en na Pasen weer in De Burght. Dyo Wassink. 

Bezoek aan Bergen op Rügen (06-2018)
Op Koningsdag, vrijdag 27 April, vertrokken we met de boot van 8 uur naar Duitsland. Dat is een gek gevoel; weggaan op een feestdag. We reden tussen de kinderen met hun verkoop-kleedjes door de straat uit. Maar het bood ook kansen: iedereen had iets oranjes aangetrokken of opgezet. Zo kwamen we aan in Bergen, vele uren later dan verwacht vanwege lange files. lees verder.....


 

 

 

 


 

 Texel (Noordzee) -- Den Helder (Marsdiep) -- Fryslân -- Leer (Eems) -- Bremen (Wezer) -- Hamburg (Elbe) -- Rostock -- Rügen (Ostsee)

Restauratie historisch torenuurwerk
De restauratie van het historische uurwerk uit de toren van de
 Burght verloopt voorspoedig. Naar verwachting zal het torenuurwerk
 in de 2e week van april 2015 teruggeplaatst worden in de toren.
 In een aantal regionale en plaatselijke kranten is de afgelopen
 maanden reeds de nodige aandacht aan deze restauratie besteed.
 Aan de hand van een aantal kenmerken denken deskundigen van de
 Stichting tot behoud van het Torenuurwerk dat het uurwerk tussen
 1530 en 1570 moet zijn gemaakt. lees verder...

Kerkhof
Alle gegevens zijn door Gijs Bouw nu in een speciaal beheerprogramma voor kerkhoven ingevoerd.
De achterstand met het aanbieden van verlengingsovereenkomsten voor de grafhuur kan nu worden
weggewerkt. Er zijn ruim 500 grafplekken, met per plek plaats voor maximaal drie personen.
Het grootste deel van de plekken is nog vrij.  lees verder.........

Gedicht.
Vrijwilliger zijn ---
Is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
Maar niet te koop
Is positief doen
Met als enige doel
Voor jezelf en de ander
Een goed gevoel
Bedankt.

 (Dit gedicht is overgenomen van de site: GedichtenStad.nl, de auteur wordt daar niet genoemd)

Fusie gereformeerde kerk en hervormde gemeente (05-2011)

   In een feestelijke dienst werd zondag
   8 mei 2011 de fusie getekend tussen
   de hervormde gemeente en gereformeerde
   kerk van Den Burg. Leden van de kerkenraad
   tekenden de notaris Dogger voorgelezen
   stukken en er werden twee kunstwerken
   overhandigd, één van Cobie Bremer,
   gemaakt met het nieuwe logo en een
   houtsnijwerk van Marcel Tielemans. 

    Bron: Texelse Courant

   Klik voor meer foto's van deze dienst op
   'Fusiedienst 08-05-2011' aan de rechterzijde
   van deze pagina.

*  Vervangen van de leien 'de Burght' kerk (2010)
Omdat we hoorden dat mensen het bankrekeningnummer kwijt waren hierbij nog een keer dat nummer:

        1552.96.841 t.n.v. Restauratiefonds NH kerk.

Voor € 25,- sponsort u één lei en ontvangt u een certificaat met het nummer van de lei die namens U op
het dak wordt gelegd. En als U vijf leien of meer sponsort dan ontvangt u een certificaat en wordt niet
alleen een nummer maar ook uw naam op de leien gezet.
Heeft u vragen bel dan naar 06.14.31.52.53. Namens de werkgroep “nieuwe leien”
   lees verder..........

                       

                "Ereburgers kopen eerste nieuwe leien kerkdak"
                Druk op onderstaande link om het artikel te bekijken
:
               
http://www.texel-plaza.nl/nieuws/artikel.php?id=40672