Van de kerkrentmeesters

Kerk zijn we samen. (12-2018)

Kerkbalans 2019: In de tweede helft van januari halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken geld op voor hun plaatselijke kerk. Dat is hard nodig. Om kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn waar leden elkaar ontmoeten in de vieringen en worden bemoedigd en geïnspireerd. Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor. Geef daarom aan uw kerk. Zodat uw kerk kan blijven bestaan en geven aan anderen. Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen.

Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor de actie Kerkbalans 2018, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. Het kan nog!

Besluit kerkenraad over de gebouwen (8-2018)

In haar vergadering van 13 juni heeft de kerkenraad een besluit genomen over de kerkgebouwen namelijk:

·    Er hoeft geen eigen pastorie te zijn.
·
    Er hoeft geen vervangende ruimte voor erediensten te zijn.
·
    De Poort kan in zijn geheel worden afgestoten.
·
    De Burghtkerk moet in huidige situatie incl fase I worden behouden.
·
    De Schakel moet aan PvE voldoen, hetzij via verbouwing hetzij via nieuwbouw.
·
    De Schakel mooi aan De Burght verbinden.

Er waren veel afwegingen die voorafgingen aan dit besluit.
Het Poortcomplex biedt op zich voldoende ruimte voor alle activiteiten van de kerk. Het voldoet in die zin aan het Programma van Eisen.
In De Burght en De Schakel zijn wel verbouwingen nodig.
Je kunt de gebouwenkeuze vanuit de financiële kant benaderen maar ook vanuit de ‘kerk-zijn-kant’. Als gemeente heb je met De Burght meer uitstraling en body. Er is meer met het gebouw te doen en daarmee kun je ook meer midden in de maatschappij staan. Dat past binnen de beleidslijn die we in 2016 hebben gekozen.
Omdat het belangrijk is om de keuze in één keer goed te doen, worden sloop en nieuwbouw van De Schakel eerst onderzocht voordat we verder gaan. Met nieuwbouw kunnen we de akoestiek, het comfort, de verdiepingshoogten direct verbeteren. Misschien kunnen we zelfs de oppervlakte iets vergroten. Het biedt nieuwe kansen, ook kijkende naar de aanvullingen op het programma van eisen. Omdat we uitgesproken hebben dat het niet nodig is een aparte pastorie te houden, moet in De Schakel wel een werkkamer worden gerealiseerd.
Los van bovenstaande keuze, vordert gelukkig fase I van de verbouwing in De Burght voor wat de toilet- en keukenvoorzieningen betreft. De bouwvergunning en subsidie zijn aangevraagd. Als beide afgegeven worden, kunnen offertes bij aannemers worden gevraagd en kan de verbouw beginnen.

De kerkenraad dankt alle gemeenteleden die op 9 mei hebben meegedacht bij de gebouwenkeuze. Uw inbreng is nadrukkelijk tijdens de kerkenraadsvergadering aan de orde geweest.  Namens de kerkenraad, Marjan Nicolay

Stoelen voor de Burght (05-2018)
De huidige klapstoelen, die gebruikt worden als er een concert wordt gegeven of bij een rouwdienst waar veel mensen worden verwacht, voldoen al een tijdje niet meer. Er hebben zich al een paar, gelukkig kleine, ongelukjes voorgedaan en in onze gebruiksvergunning horen alle stoelen gekoppeld te zijn. De rieten stoelen worden ook een dagje ouder en van een aantal laat het vlechtwerk los enz. Het moment lijkt aangebroken om hier iets aan te doen.

Zoals u de T.C. hebt kunnen lezen is de aanvraag voor het aanbrengen van een drietal toiletten en een koffiekeuken bij de gemeente Texel ingediend. Met behulp van bureau VIND uit De Koog proberen we daar subsidie voor te krijgen. Tevens wordt er aan gedacht om tegelijk meer zaken in de Burght aan te passen om het gebouw beter verhuurbaar te maken. Te denken valt aan een verbetering van het lichtplan, aanpassing van de geluidsinstallatie en het vernieuwen van de stoelen. Het streven is nu om al deze zaken bij elkaar te voegen en te proberen om ook hiervoor subsidie  te krijgen.

In sommige gevallen kunt u het kerkbestuur een handje helpen. Zoals een aantal van u gezien zult hebben, staan er momenteel een aantal nieuwe stoelen opgesteld links achterin het kerkgebouw. Het verzoek is nu aan u om deze stoelen (b.v. voor of na de kerkdienst) een keer uit te proberen en te beoordelen of ze aan uw verwachting voldoen. Daarvoor komt een soort enquête formulier in de kerk te liggen zodat u uw bevindingen kunt noteren. Die resultaten worden dan meegenomen als tot aanschaffing wordt besloten. Ook tijdens de gemeenteavond op woensdag 23 mei zullen de stoelen in De Burght staan en kunt u uw bevindingen aangeven.
Alvast dank voor het uitproberen........  

Kerkbalans 2017/2018 (03-2018)
De actie Kerkbalans heeft in 2017 het mooie bedrag opgebracht van ruim  € 67.000 en is door 306 deelnemers bijeen gebracht. Alle gevers van kleine en grote bijdragen zeggen we daarvoor hartelijk dank. Voor 2018 zijn de meeste toezeggingen door Bea Aalders en Marga Drijver ingeboekt en staat de teller momenteel op € 58.000 maar daar komt nog wel wat bij. Deze toezeggingen zijn een stimulans voor de predikant en de kerkenraadsleden die, met de hulp van veel vrijwilligers, zorg dragen voor het zo goed mogelijk reilen en zeilen in onze gemeente. Ook van de mogelijkheid om dit jaar voor het eerst een bijdrage door de kerk te laten incasseren is door ca. 20 gemeenteleden gebruik gemaakt. Voor het Kerkbalansteam is het iets nieuws maar we proberen alles zo goed als mogelijk te laten verlopen.

Diversen (03-2018)
De Poort

Met ingang van het nieuwe jaar stoppen Eef en Iet Eelman als beheerders van De Poort, op zondag 14 januari nemen we na de dienst officieel afscheid van hen. We zijn blij met en dankbaar voor het vele werk dat zij voor onze gemeente hebben gedaan. Wanneer De Poort voor een activiteit van de gemeente of van een andere organisatie nodig was zorgden zij voor een schoon en warm gebouw, koffie en na de gemeenteavonden meer dan dat. Jammer genoeg zijn er geen vervangers voor hen opgestaan. De Poort zal dan ook niet meer worden verhuurd, m.u.v. aan Singers of the Lord en de gebruikers zullen zelf voor het klaar zetten, opruimen en koffiezetten moeten zorgen en de gebruikte ruimtes minimaal bezemschoon achter moeten laten. Een paar keer per jaar zal een oproep gedaan worden voor een grote schoonmaak.

De Burght
Na de suggesties gedaan tijdens en na de gemeenteavond wordt er nu informatie ingewonnen over de mogelijkheden en kosten van o.a.: een nieuwe geluidinstallatie, podiumverlichting, nieuwe stoelen en de mogelijkheden van een verbinding met De Schakel en/of een verenigingsgebouw naast De Burght. De uitwerking van de plannen voor toiletten, koffiekeuken en tochtdeuren gaat ondertussen verder en de aanvraag van de benodigde vergunning is in voorbereiding. De voorstellen voor camera’s en beamers worden voorlopig niet uitgewerkt omdat hier nog geen pastorale of liturgische behoefte aan is. Samen met de Diaconie zijn er extra klaptafels aangeschaft om ook avondmaal aan een lange tafel mogelijk te maken.

Vrijwilligersvergoeding
Het is binnenkort weer tijd voor de belasting aangiften, giften aan de kerk en diaconie mag u opvoeren als aftrekpost. U kunt denken aan uw vrijwillige bijdrage en de aangeschafte collectebonnen. Graag willen we onze vrijwilligers herinneren aan de mogelijkheid die de plaatselijke regeling biedt om wanneer u aangeeft dat u uw vrijwilligersvergoeding als gift aan de kerk terug te willen geven, dit administratief af te handelen. U kunt na indiening van uw declaratie dan een bewijs krijgen, waardoor u ook deze gift als aftrekpost kunt opvoeren. Het declaratieformulier met toelichting kunt u opvragen bij de penningmeester Ank van Putten via
vanputten26@texel.com

Versterking team kosters gezocht (01-2018)
De erediensten kunnen niet zonder de zorgen van onze kosters. Het team van vrijwillige kosters is momenteel aan de krappe kant, zodat op de leden te vaak een beroep wordt gedaan. Vele handen maken ligt werk, dus (tijdelijke) versterking van het team is nodig om het voor iedereen leuk te laten blijven.
Wat doet een koster? De twee kosters van dienst maken zaterdag de kerk schoon en zetten alles klaar voor de dienst. Op zondag openen ze de kerk, zetten ze de laatste zaken klaar en ontvangen de kerkgangers. Tijdens de dienst verwelkomen ze  laatkomers en helpen waar nodig. Na de dienst ruimen ze op en sluiten zij de kerk en dragen aan het eind van de week de sleutelbos over aan hun opvolgers.
Wilt u meer weten over het kosterswerk of u aanmelden, neem dan contact op met Nico Blonk of Jaap Vlaming

Kerkbalans nieuwe opzet (10-2017)
wie wil er meedenken over een andere opzet voor de actie Kerkbalans? Ervaringen van andere gemeenten geven aan dat een meer gevarieerde benadering van gemeenteleden tot een ander geefgedrag kan leiden. Nu is de bijdrage van sommige gemeenteleden lager dan de quotumkosten per lid, terwijl het de vraag is of een hogere bijdrage onmogelijk is of dat er te weinig besef is van de kosten van kerklid zijn. Heeft u ideeën of wilt u meedenken neem dan contact op met Douwe Kooiker of een van de andere kerkrentmeesters.

Onderhoud toren 'de Burght' (05-2017)

Het is niet te missen, er wordt hard gewerkt aan het groot onderhoud van de toren van De Burght. 2 mei om 8.15 uur plaatste wethouder Kingma het glimmende haantje weer op de toren. Dankzij Napoleon zijn de meeste torens van de burgerlijke gemeenten, ze konden als uitkijk- en seinpost dienen. Eind mei moet het werk klaar zijn. Het voegwerk is dan vernieuwd en het uurwerk opgeknapt. Arie de Ligt begeleid het werk voor onze gemeente.

De kerkrentmeesters laten ondertussen het plan om naast de toren toiletten en een koffiekeuken te realiseren uitwerken.

De opdracht om de poort aan de Burgwal te vervangen wordt voorbereid. Ook is er overleg met buren over vervanging van delen van de schutting rond het kerkhof.

 

04-2017
De toren van De Burght staat in de steigers en het uurwerk is gedemonteerd.

De komende maanden krijgen deze een grote beurt.

Dit jaar vind het ingrijpendste onderhoud van ons monument aan het gedeelte dat eigendom van de gemeente Texel is plaats.

Nadat de voegmortel op twee proefvlakken is uitgeprobeerd is voor het hele werk de juiste kleur besteld.

Van de rest van het gebouw is bepaald waar voegwerk gerepareerd moet worden, binnenkort krijgen we de offerte voor dit werk. Wanneer dit binnen de begroting past wordt dit ook uitgevoerd.

 

 

 

Collectebonnen (04-2017)
De nieuwe serie collectebonnen wordt de laatste tijd in eigen beheer afgedrukt en dat is een stuk voordeliger dan om ze te laten drukken. Nadeel is dat u zelf de bonnen 'op maat' moet knippen maar daar horen we niemand over klagen. Een velletje collectebonnen bestaat uit 4 rijen van 5 bonnen naast elkaar. Dus in totaal 20 bonnen van b.v. € 1,00. Nu is het al een paar keer voorgekomen dat ook het bovenste stukje van zo'n vel als 'bon' in de collectezak is gestopt. Dat is echter niet de bedoeling.

Bent u nog geen gebruiker van de collectebonnen en u wilt daar wel gebruik van maken dan kunt u ze bestellen door  een bedrag over te maken op rekening NL62RABO 0122 0417 20 t.n.v. Protestantse gemeente Den Burg.

U kunt in de omschrijving aangeven hoeveel bonnen u wilt. Een vel van 20 bonnen van € 0,50 kost € 10,00, een vel met € 1,00 bonnen kost € 20,00 en een vel bonnen van € 1,50 kost € 30,00. De bonnen worden dan spoedig bij u thuis gebracht.

Lukas kastjes (04-2017)
Binnenkort worden de nota's verzonden naar de gemeenteleden die de (kerk)dienst thuis beluisteren via een Lukas kastje. Er wordt een vergoeding voor deze kastjes gevraagd van € 2,50 per maand.

Als u slecht ter been bent of om een andere reden niet zo vaak meer naar de kerk kunt komen dan kunt u thuis via een Lukas kastje toch naar de dienst luisteren. Het is ook mogelijk om de dienst op een later tijdstip te beluisteren.

Heeft u de beschikking over een internet verbinding dan is het eenvoudig om het kastje bij u aan te sluiten. Maar ook als u alleen een telefoonlijn hebt zonder internet dan zijn er mogelijkheden om zo'n kastje bij u aan te sluiten. Daar zijn dan wel wat meer kosten aan verbonden.
Wilt u meer informatie dan kunt u contact op nemen met Jaap Vlaming of Douwe Kooiker. lees verder....

Kerkhof. De kerkrentmeesters hebben bijgepraat met Gijs Bouw de beheerder van ons kerkhof. Er is nog volop ruimte voor mensen binnen en buiten onze gemeente die hier en van de urnenkelder, gebruik van willen maken, ongeveer 1/2 van de graven is in gebruik. Dankzij de hulp van een ploeg vrijwilligers draagt het kerkhof ook een steentje bij aan het functioneren van onze gemeente. De tarieven zijn afgestemd op het zonodig volledig kunnen uitbesteden van het onderhoud van het kerkhof. 

Vernieuwen kerkpad naar de Burght (4-7 april 2016)

   

 

 

 

 

 

 
 Onder leiding van Ben Daalder is begin april het kerkpad naar de
 Burght 'rollator-proof' gemaakt. De professional onder ons was
 stratenmaker Bas Tromp uit de Cocksdorp en hij werd geholpen
 door Gijs Bouw, Piet vd Slikke (ook de koffiezetter) en Arie Maat.
 Jelle Wiersma en Sjaak Sipsma tekenden voor de afvoer van de
 overtollige materialen en Douwe bestuurde af en toe de kruiwagen
 en de fotocamera.

 Mannen, hartelijk dank!! Vele ouderen zijn u dankbaar!


Kerkhof
Alle gegevens zijn door begraafplaatsbeheerder Gijs Bouw (tel. 321480) in een speciaal beheerprogramma voor kerkhoven ingevoerd. Er zijn ruim 500 grafplekken, met per plek plaats voor maximaal drie personen. Het grootste deel van de plekken is nog vrij. Er zijn 21 graven die enige monumentale waarde hebben, van monumentaal tot bijzonder, volgens een rapport uit 2011. Zolang er geen ruimte gebrek is en deze graven zonder hoge kosten netjes gehouden kunnen worden zullen deze niet worden geruimd, ook andere graven blijven in dat geval nog in stand. Uitgangspunt is dat de grafhuur de kosten van het onderhoud van het kerkhof moet kunnen dekken, ook wanneer hier geen vrijwilligers meer voor zijn. De opgebouwde reserve moet de verplichtingen die bij de verhuur van een grafplek zijn aangegaan over de huurperiode kunnen dekken. Er wordt een begroting voor de exploitatie van het kerkhof maken alsof al het werk zou worden uitbesteed. Dan wordt duidelijk wat er jaarlijks nodig is. De grafhuur wordt dan zo nodig aangepast, nu is die 70% van de kosten op de gemeentelijke begraafplaatsen. Jaarlijks komt een deel van de vooruit betaalde huur beschikbaar voor het onderhoud. Wanneer dit bedrag, dankzij de inzet van vrijwilligers, hoger blijkt te zijn dan de kosten kan het verschil ten goede komen aan de kerk.