Hulp voor iedereen op Texel die het nodig heeft 

Kerken en minima

Helpt iedereen op Texel

die het nodig heeft.

Je hoeft niet bij een kerk aangesloten te zijn

Kerken en Minima

Sinds 1998 is de “Stichting Kerken en Minima Texel” actief. Kerken en Minima Texel biedt steun aan Texelaars die in financiële nood verkeren.

In de stichting, werken verschillende kerkgenootschappen van Texel samen, te weten Doopsgezind, Katholiek en Protestant.

Hulp aan Texelaars in financiële nood

De hulp is bedoeld voor die gevallen waarin hulp uit andere bronnen niet mogelijk of ontoereikend is. Wie voor deze steun in aanmerking wil komen moet op Texel woonachtig zijn, maar hoeft niet bij een kerk aangesloten te zijn.

Hoe helpt Kerken en Minima?

De stichting kan geld schenken, maar ook uitlenen, steeds afhankelijk van de situatie. Bij het beoordelen van de aanvragen wordt altijd eerst nagegaan of de gemeentelijke afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ-loket) niet kan worden aangesproken. Zo ja, dan wordt daarheen verwezen. Er wordt voor gezorgd dat de hulpverlenende instanties van elkaar afweten, uiteraard met in achtneming van de privacy van de hulpvragers.

Het fonds waaruit “Stichting Kerken en Minima Texel” put, wordt op peil gehouden door een vaste jaarlijkse bijdrage van de aangesloten kerken, twee collectes die jaarlijks in deze kerken worden gehouden en giften. 

Per 1 januari 2008 is de stichting door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Flip Breman

Schilderend 91a

1791 BC  Den Burg

Tel: 0222 312 983

 

Bankrekening:          

NL27RABO 0362 5993 43

 

RSIN: 8072.41.040

KvK nr: 37080286

 

 

 

 

 

Informatie: