Kerken en Minima
Hulp voor iedereen op Texel die het nodig heeft
Slider

Over kerken en minima

Sinds 1998 is de “Stichting Kerken en Minima Texel” actief. Kerken en Minima Texel biedt steun aan Texelaars die in financiële nood verkeren.

In de stichting, werken verschillende kerkgenootschappen van Texel samen, te weten Doopsgezind, Katholiek en Protestant.

Hoe helpt Kerken en Minima?

De stichting kan geld schenken, maar ook uitlenen, steeds afhankelijk van de situatie. Bij het beoordelen van de aanvragen wordt altijd eerst nagegaan of de gemeentelijke afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ-loket) niet kan worden aangesproken. Zo ja, dan wordt daarheen verwezen. Er wordt voor gezorgd dat de hulpverlenende instanties van elkaar afweten, uiteraard met in achtneming van de privacy van de hulpvragers.

Het fonds waaruit “Stichting Kerken en Minima Texel” put, wordt op peil gehouden door een vaste jaarlijkse bijdrage van de aangesloten kerken, twee collectes die jaarlijks in deze kerken worden gehouden en giften.

Per 1 januari 2008 is de stichting door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Informatie

Flip Breman
Schilderend 91a
1791 BC Den Burg
Tel: 0222 312 983

Bankrekening:
NL27RABO 0362 5993 43

RSIN: 8072.41.040
KvK nr: 37080286

Contact