Beleidsplan Stichting Kerken en Minima

Doelstelling

De stichting welke is opgericht op 8 december 1997 heeft als doel: “daar waar geen andere middelen aanwezig zijn hulp te bieden aan personen die op Texel wonen ( zij behoeven geen lidmaat van een kerk te zijn ) en die in financiële nood verkeren“.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door bijdragen van de aangesloten kerken, katholiek, protestant en doopsgezind, twee collectes per jaar bij deze kerken en door bijdragen/giften van andere instellingen en ( particuliere ) personen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden betreffen voornamelijk het bezoeken van de hulpbehoevenden, die zelf met hun verzoek dienen aan te kloppen bij het bestuur van de stichting, en het zoeken naar oplossingen van de financiële problemen.
Hulp wordt verleend in de vorm van renteloze leningen en ( kleine ) giften.
Bij het zoeken naar oplossingen wordt ook gekeken naar en/of contact gezocht met andere instanties die mogelijk  nadere informatie kunnen verstrekken of kunnen helpen met ( de aflossing van ) de schulden.
Deze instanties zijn o.a. het team Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente Texel, Maatschappelijk Werk van Texels Welzijn, Stichting Broodnodig ( de voedselbank ), Bewindvoering Texel en andere bewindvoerders en Kredietbank Nederland.
Ook wordt zo nodig contact opgenomen met de schuldeisers.

Fondsen werven

Naast de (vaste) bijdragen en collectes van de deelnemende kerken tracht het bestuur giften te verkrijgen van andere instellingen en particulieren door de problematiek onder de aandacht te brengen bij de Texelse bevolking. In grote lijnen worden de resultaten van de activiteiten via kerkenbladen en de Texelse Courant gepubliceerd.

Beheer van het vermogen

Voor zover het beperkte werkvermogen niet direct nodig is wordt dit geld op een spaarrekening gezet.

Besteding van het vermogen

De verkregen gelden uit (vaste) bijdragen en collectes en overige giften zijn bestemd om de financiële problemen van Texelaars die bij ons komen voor zover mogelijk op te lossen.
Dit gebeurt in de vorm van giften en renteloze leningen. De leningen dienen conform de  in  de  leningovereenkomst vastgelegde afspraken te worden afgelost. ( Aflossingen komen uiteraard ook weer beschikbaar om opnieuw aan de doelstelling te kunnen voldoen ).
Indien door omstandigheden niet aan de aflossingsverplichting kan worden voldaan, worden de geleende gelden alsnog als gift aangemerkt.
Uiteindelijk kan niet meer ( financiële ) hulp worden verstrekt dan de beschikbare gelden.
Een meerjarenplan en een begroting is derhalve moeilijk vast te stellen.

Beloning bestuurders

Als bestuurders zijn werkzaam leden van de diaconie/charitas van de deelnemende kerken.
Alle werkzaamheden worden belangeloos verricht, eventuele gemaakte onkosten worden vergoed.
Deze uitgaven worden echter tot een minimum beperkt.
De kosten ter zake de beoordelingsopdracht door een accountant van de door het bestuur samengestelde jaarrekening worden niet in rekening gebracht, omdat, aldus de accountant:
“de stichting een belangrijke rol in het Texelse maatschappelijk verkeer vervult en op deze  wijze de activiteiten worden gesteund“.

Informatie

Flip Breman
Schilderend 91a
1791 BC Den Burg
Tel: 0222 312 983

Bankrekening:
NL27RABO 0362 5993 43

RSIN: 8072.41.040
KvK nr: 37080286

Contact